U C H W A Ł A Nr 119/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu.
U C H W A Ł A Nr 119/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 roku


w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280) w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Ustala się dla potrzeb określania zwrotu kosztów przejazdu ponoszonych przez radnego Rady Miasta Płocka odbywającego podróż służbową samochodem nie będącym własnością miasta Płocka stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości:

1/ dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4798 zł,
2/ dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7692 zł,


§ 2

Akceptuje się dotychczasowe decyzje Przewodniczącego (Zastępcy Przewodniczącego) Rady Miasta w zakresie wyrażania zgody na przejazdy radnych Rady Miasta samochodami nie
będącymi własnością miasta Płocka oraz przyznanych im stawek za jeden kilometr przebiegu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 282
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji