UCHWAŁA NR 191/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 191/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie zwolnienia  z podatku od  nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,  poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, nowo wybudowanych oraz zakupionych budynków, budowli lub ich części będących własnością przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie miasta Płocka w ramach pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. UE L  Nr 379 z 28.12.2006r.).
2. Przez przedsiębiorcę rozumie się:
 a) mikroprzedsiębiorcę w rozumieniu art. 104 ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie  działalności gospodarczej (Dz.  U.  Nr 173, poz. 1807 ze zm.)
 b) małego przedsiębiorcę w rozumieniu  art. 105 ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie  działalności gospodarczej (Dz.  U.  Nr 173, poz. 1807 ze zm.),
 c) średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 106 ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807  ze zm.).

§ 2

Organem  udzielającym  pomocy  de minimis na  mocy  przepisów  niniejszej  uchwały  jest  Rada Miasta Płocka.

§ 3

Postanowień uchwały nie stosuje się do pomocy:
 1) udzielanej w sektorze przewozu rzeczy i osób oraz w zakresie działalności związanej z  produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w  Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 2) udzielanej w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc  jest  bezpośrednio związana z ilością produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci  dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi dotyczącymi prowadzenia działalności  eksportowej; 
3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów importowanych.

§ 4

Udzielenie pomocy, o której mowa w § 1, ma miejsce, jeżeli wartość pomocy brutto uzyskanej przez przedsiębiorcę na mocy przepisów niniejszej uchwały łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych trzech lat, nie przekracza kwoty maksymalnej określonej w obowiązujących przepisach prawa krajowego.

§ 5

1. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielona na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
2. Przez nową inwestycję, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć:
 a) budowę lub rozbudowę obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 b) zakup nieruchomości niewykorzystywanej na działalność gospodarczą przez okres co  najmniej dwóch lat przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie pomocy;
 c) rozpoczęcie działalności gospodarczej w obiektach już istniejących,  niewykorzystywanych    na działalność gospodarczą przez okres co najmniej dwóch lat;
 d) zakup zakładu, który został lub zostałby zlikwidowany, jeżeli nie zostałby zakupiony.
3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy,  w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy ustalaniu ilości nowo utworzonych miejsc pracy nie uwzględnia się pracowników poprzednio zatrudnionych u wnioskodawcy.

§ 6

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli przedsiębiorca po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizuje (tj. odda do użytku) na terenie miasta Płocka nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy. Zwolnienie z podatku dotyczy nieruchomości określonych w § 5 ustęp 2.
2. Zwolnienie przysługuje na okres:
1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej   3 miejsca pracy,
2) 2 lat    – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej   7 miejsc pracy,
3) 3 lat    – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,
4) 4 lat    – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy,
5) 5 lat    – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nowa inwestycja spowodowała przyrost netto liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed dokonaniem nowej inwestycji,  w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy ustalaniu ilości nowo utworzonych miejsc pracy nie uwzględnia się pracowników poprzednio zatrudnionych u wnioskodawcy.
4. W przypadku przedsiębiorstw nowopowstałych, tj. funkcjonujących krócej niż 12 miesięcy, należy odnieść się do średniego zatrudnienia z okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Zwolnienie przysługuje, jeżeli:
 a) zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia  oraz  kolejnych 12 miesięcy,
 b) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione, w pełnym wymiarze czasu  pracy na podstawie umowy o pracę, osoby bezrobotne, zarejestrowane we właściwym  miejscowo Urzędzie Pracy lub te, którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę z  przyczyn niedotyczących pracownika.

§ 7

1. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje nieruchomości zajętych na:
a) stacje paliw,
b) działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybucją i obrotem paliwami,
c) działalność handlową prowadzoną na powierzchni użytkowej budynku większej niż 300m2,
d) będących w posiadaniu przedsiębiorców prowadzących działalność w górnictwie węgla, hutnictwie żelaza i stali.
2. Przez powierzchnię użytkową budynku rozumie się powierzchnię w rozumieniu art. 1a pkt 1 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844  ze zm.).
3. Nabycie prawa do zwolnienia uwarunkowane jest brakiem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Płocka.

§ 8

     1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1, jest złożenie:
 a) wniosku o udzielenie pomocy de minimis;
 b) dokumentów potwierdzających dokonanie nowej inwestycji;
 c) informacji dotyczącej planowanych do utworzenia miejsc pracy;
 d) informacji o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 kolejnych lat, w tym  zaświadczeń o pomocy de minimis;
 e) zaświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne oraz podatków, za wyjątkiem podatków, dla których organem podatkowym jest  Prezydent Miasta Płocka.
2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt a, c, d, stanowią załączniki nr 1-3  do niniejszej uchwały.
3. Tworzenie nowych miejsc pracy nie może się rozpocząć przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy w ramach niniejszej uchwały.
4. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył dokumenty potwierdzające utworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w uchwale.
5. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, zobowiązany jest do składania najpóźniej do dnia 15 stycznia każdego roku objętego przedmiotowym zwolnieniem :
 a) informacji o otrzymanej pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1 pkt d,
 b) dokumentów potwierdzających liczbę zatrudnionych,
 c) deklaracji na podatek od nieruchomości w części dotyczącej zwolnień według  obowiązującego wzoru, określonego stosowną uchwałą Rady Miasta Płocka na dany rok  podatkowy.
6. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, organ podatkowy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej wielkości      tej pomocy.
7. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z uchwały, Prezydent Miasta Płocka wydaje przedsiębiorcy stosowne zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

§ 9

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Płocka o utracie warunków zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę.
2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1, powiadomi Prezydenta Miasta Płocka o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia poczynając od miesiąca, w którym utracił te warunki.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Płocka o każdym przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie zwolnienia z podatku, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku przedsiębiorca zobowiązany  jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami.
5. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres.
6. W przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku poczynając od dnia, kiedy zaistniały  te okoliczności.
7. W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale, kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową, do której stosuje się właściwe przepisy.
8. Jeżeli przedsiębiorca nie utrzyma zwiększonego poziomu zatrudnienia w okresie, o którym mowa w § 6 ust 5 pkt a, wówczas stosuje się ust 7.
9. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem uzyskanym na podstawie uchwały, wówczas kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.
10. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji określającej wysokość zwrotu udzielonej pomocy.

§ 10

1. W okresie korzystania z pomocy de minimis, określonej w niniejszej uchwale, może nastąpić weryfikacja złożonych przez przedsiębiorcę informacji w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Płocka.
2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia jest zobowiązany:
a) do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu podatkowego – dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania;
b) przechowywania dokumentów z nią związanych przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

§ 11

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z pomocy de minimis o której mowa w niniejszej uchwale jest zobowiązany złożyć udokumentowany wniosek o udzielenie niniejszej pomocy do dnia 31 grudnia każdego roku.
§ 12

Traci moc uchwała nr 895/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, zmieniona uchwałą nr 939/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku.

§ 13

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Płocka.

§ 14

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Możliwość uzyskania pomocy de minimis w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości wprowadzona uchwałą nr 895/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, zmieniona uchwałą nr 939/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku, była ograniczona czasowo i obejmowała tylko podmioty, które złożyły wniosek do dnia 31 grudnia 2006 roku. Ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców w/w pomocą celowe jest podjęcie uchwały kontynuującej przyjęte wcześniej rowiązania.
Dotychczasowa uchwała traci moc także z konieczności uwzględnienia w jednym tekście postanowień ujętych wcześniej w uchwale zmieniającej, co ułatwi przedsiębiorcom posługiwanie się tekstem uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 08:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 232
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji