Uchwała Nr 699/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie : udzielenia akceptacji dla sposobu zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska

Uchwała Nr 699/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie : udzielenia akceptacji dla sposobu zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym opartego na partnerskiej współpracy  z podmiotem działającym jako spółka operatorska
                  
Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 roku Nr 142 poz. 1591;  Dz. U. z 2002 roku  Nr 23,  poz. 220, Dz. U.  Nr 62,  poz. 558, Dz. U. Nr 113,  poz. 984, Dz. U. Nr 153,  poz. 1271, Dz. U. Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

Udziela się akceptacji dla  sposobu zarządzania systemem wodno – kanalizacyjnym, opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska, której celem będzie obsługa i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z obiektami i urządzeniami z nią związanymi.

§  2

Upoważnia się Prezydenta Miasta do przeprowadzenia procedury wyboru Partnera, który utworzy spółkę operatorską.

§  3

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do przedstawienia  Radzie Miasta Płocka, do  akceptacji wybranego  Inwestora.

§  4

Tracą moc następujące uchwały:
1.Uchwała Nr 379/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 07 września 1999 roku, w sprawie:
 zaakceptowania kierunków działania w zakresie inwestycyjno – modernizacyjnym obiektów gospodarki ściekowej Miasta Płock.

2.Uchwała Nr 561/XXVI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2000 roku, w sprawie: zmiany Uchwały Nr 379/XVI/ 99 Rady Miasta Płocka z dnia 07 września 1999 roku Rady Miasta Płocka w sprawie:  zaakceptowania kierunków działania w zakresie inwestycyjno – modernizacyjnym obiektów gospodarki ściekowej Miasta Płock.

3.Uchwała Nr 1083/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie: zaakceptowania wyboru oferenta dokonanego w dniu 10. 04. 2002 roku przez Zamawiającego; Gminę Płock i „ Wodociągi Płockie”   Sp. z o. o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostosowanie istniejącej infrastruktury ściekowej miasta Płocka do jakościowych i ilościowych potrzeb Zamawiającego, wykonane w oparciu o środki własne oferenta”.

4.Uchwała Nr 1097/LVI/02 Rady Miasta Płocka w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Płock w charakterze Wspólnika do „ Inwestycji Płockich” Sp. z o. o.  i wniesienia aportu na pokrycie obejmowanych przez Gminę Płock udziałów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Zadanie własne  w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków w Płocku realizowane  jest przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o. o., która jest właścicielem całej infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie miasta Płocka. Właścicielem wszystkich udziałów w Spółce, w liczbie 101 545 o wartości ogółem 101 545 000. 00 złotych, jest Gmina Płock.  Wartość kapitału zakładowego Spółki jak również jej przychody nie pozwalają na realizację niezbędnych inwestycji. Gmina Płock – właściciel, ze względu na realizację kosztownych inwestycji  nie jest w stanie wygospodarować z budżetu, środków finansowych  na dokapitalizowanie spółki w kwocie umożliwiającej osiągnięcie zamierzonych celów inwestycyjnych.
Proponowany według projektu uchwały, sposób  zarządzania systemem wodno – kanalizacyjnym oparty na  współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska, której celem jest  obsługa i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z obiektami i urządzeniami z nią związanymi pozwoli na  znaczne dokapitalizowanie,   które stworzy możliwości dla realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków Maszewo  ( wartość  ok. 47 mln zł),
rozdział kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu czyli budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową trzech  podczyszczalni wód deszczowych: Parowa, Mostowa, Rybaki ( wartość   ok. 68,5  mln zł )
 budowa nowoczesnej oczyszczalni Wschód ( wartość  ok. 18 mln zł),
budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli: Borowiczki , Parcele wraz z sieciową przepompownią ścieków i rurociągiem ciśnieniowym  ( wartość ok. 12 mln zł)
rozbudowa  oczyszczalni ścieków  Radziwie ( wartość ok. 6 mln zł )
budowa kanalizacji  sanitarnej na terenie zlewni oczyszczalni Radziwie wraz z przepompownią ścieków dla osiedli Gór i Ciechomice  ( wartość ok. 17,5 mln zł ).
Zrealizowanie   inwestycji  pn.  „ Modernizacja Oczyszczalni Maszewo „  pozwoli uniknąć zapłaty  kary nałożonej przez WIOŚ ( wykonanie zawieszono do  31.10. 2007 roku) na Wodociągi Płockie Sp. z o. o. za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Maszewie z naruszeniem warunków pozwolenia wodno-prawnego w następujących wysokościach:

1. Kara za 2002 rok – 2 755 332,60 zł - wymierzona za przekroczenie dopuszczalnego
   ładunku azotu ogólnego (przekroczenie było również w BZt-5)

2.Kara za 2003 rok – 3 412 399,10 zł – wymierzona za przekroczenie dopuszczalnego
 ładunku azotu ogólnego (przekroczenie było również w BZt-5 i fosforze ogólnym)

3.Kara za 2004 rok – 4 044 595,90 zł – wymierzona za przekroczenie dopuszczalnego
 ładunku azotu ogólnego (przekroczenie było również w fosforze ogólnym)
 Łącznie wymierzone  kary za lata 2002 – 2004 wynoszą 10 212 327,60 zł.

Istotą proponowanej współpracy pomiędzy jednostką publiczną i podmiotem prywatnym   jest  rozdzielenie funkcji właścicielskich, zarządzania majątkiem oraz prowadzenia inwestycji od działalności operatorskiej poprzez wyodrębnienie  dla ich realizacji podmiotów:
spółki majątkowej ( Wodociągi Płockie Sp. z o. o. )
 spółki operatorskiej.

Funkcjonowanie systemu  pozwoli na  zachowanie przez Gminę   własności udziałów w  spółce  majątkowej  ( Wodociągi Płockie Sp.  o. o.  ). Spółka operatorska docelowo zostanie  dokapitalizowana  przez operatora zewnętrznego , który obejmie w jej kapitale zakładowym w całości lub większościowy pakiet udziałów. Etap wstępny ( organizacyjny ) zostanie zakończony  podpisaniem  pomiędzy Gminą i partnerami umowy  , w której zostaną uwzględnione ustalenia obejmujące:

5.zobowiązania i gwarancje w zakresie ustalania opłat za wodę i ścieki w okresie trwania
 kontraktu,
-   zobowiązania i gwarancje w zakresie prowadzenia inwestycji i ich finansowania,
-   zobowiązania i gwarancje pracownicze,
-   zakres odpowiedzialności  inwestora,
wzajemne gwarancje wykonania  umowy.
 Zaletami proponowanego rozwiązania jest  czytelny  podział odpowiedzialności. Gmina,  poprzez spółkę majątkową ( Wodociągi Płockie Sp. z o. o.  ) będzie decydowała  o inwestycjach i kontrolowała spółkę operatorską w zakresie eksploatacji. Spółka operatorska , będzie realizowała  działania eksploatacyjne oraz  zapewni bezpośrednio poprzez  czynsz dzierżawny i dywidendę środki na odtworzenie, inwestycje i modernizację.  Czynsz dzierżawny, który może być wypłacony z góry  za kilkanaście okresów rozliczeniowych  pozwoli na  dopływ środków finansowych, które w przypadku   wnioskowania  o  dofinansowanie z unijnych i międzynarodowych funduszy i instytucji finansujących, mogłyby  być uznane jako konieczny   wkład stanowiący udział własny.  Efektywne działanie spółki operatorskiej stworzy możliwości dla ciągłego rozwoju i osiągania wysokich standardów działania oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy i know – how poprzez partnerstwo z dużą profesjonalną firmą posiadającą międzynarodowe doświadczenie. Proponowany proces jest odwracalny ponieważ po upływie określonego w umowie precyzującej standardy utrzymania obiektów i parametry wyników, okresu działania ( zwykle 6 – 15 lat) lub po spełnieniu celu inwestycyjnego i uzyskaniu zwrotu kapitału,  spółka operatorska   ulega likwidacji.
 Podjęcie przez Radę Miasta uchwały według przedstawionego projektu stworzy możliwość dla uruchomienia procedury wdrożenia proponowanej formy zarządzania systemem wodno – kanalizacyjnym.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 11:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 979
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji