UCHWAŁA NR 571/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Płock w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego

UCHWAŁA NR 571/XXXIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2013 roku 

w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Płock w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138,d poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012, poz. 567, Dz.U. z 2013, poz. 153)  Rada Miasta Płocka  uchwala, co następuje:

§1
Na podstawie wniosku Prezydenta Miasta Płocka powierza się Zastępcy  Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji – Cezaremu  Lewandowskiemu  reprezentowanie Gminy Płock z prawem głosu w posiedzeniach Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


           Przewodniczący
        Rady Miasta Płocka


          Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 marca 2013, godzina 13:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 613
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji