UCHWAŁA Nr 481/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie: utworzenia spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka pod firmą „Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny” Spółka Akcyjna

UCHWAŁA Nr 481/XXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie: utworzenia spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka pod firmą „Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny” Spółka Akcyjna         

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 9 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121 poz. 770, Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 373/XX/04 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie: Przystąpienia wraz z Polskim Koncernem Naftowym Orlen Spółka Akcyjna do tworzenia wspólnego przedsięwzięcia pn. Park Przemysłowo-Technologiczny w Płocku – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1


Wyrazić zgodę na utworzenie wraz z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A.,  spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka pod firmą „Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§ 2


Wyrazić zgodę na wniesienie przez Gminę Płock na pokrycie kapitału zakładowego spółki opisanej  w § 1 kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Struktura udziałów Gminy Płock i Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. w kapitale zakładowym powstałej spółki po 50%.

§ 3


Określić źródło finansowania z Budżetu Miasta Płocka na 2004 r.:
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Nr zadania 106/PR/I/G: Płocki Park Technologiczno-Przemysłowy – udziały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 558
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji