Uchwała Nr 276/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki.

Uchwała Nr 276/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze,
ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki.


 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz  Uchwały 102/VIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2003 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki , zgodnie z załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.
W planie miejscowym, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały określić:
1)przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych;
8)szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
10)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.
Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2003 rok, Dział. 710, Rozdział 71004 § 4300, Zadanie Nr 01/WUGI/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-nego – wydatki bezpośrednie.

§ 4.
Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Uzasadnienie


Obszar zawarty pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki w Płocku, zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz
z Ośnicą w Płocku uchwalonym Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000r. ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2001r Nr 22 poz. 194 ) położony jest
w części na terenach rolniczych i ogrodniczych istniejącej zabudowy o charakterze zagrodowym, jednorodzinnym i usługowym oznaczonych na rysunku planu symbolem MRO oraz w części na terenach rolniczych pozostających bez prawa zabudowy, oznaczonych na rysunku planu symbolem RO.
W dniu 5 czerwca 2002r. do Prezydenta Miasta Płocka wpłynął wniosek Pani Ireny Justyńskiej o zmianę w/w planu miejscowego w zakresie przeznaczenia działki nr ew. 1769 położonej przy ul. Roztocze, której jest współwłaścicielką. W złożonym wniosku Pani Justyńska wnosi o przeznaczenie całości przedmiotowej działki na tereny rolnicze
i ogrodnicze istniejącej zabudowy o charakterze zagrodowym, jednorodzinnym i usługowym oznaczone na rysunku planu symbolem MRO.
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego oraz stopnia zgodności przewidywanych jego rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka przyjęta Zarządzeniem Nr 761/03 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 września 2003r.
Stosownie do art. 14 ust. 1 i 4 w/w ustawy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego rozstrzyga rada gminy poprzez podjęcie stosownej uchwały.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 13:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 108
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji