projekty uchwał
Sesja XXVII - 25-09-2012

 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 września 2012 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2012 r.
4/ Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5/ Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
6/ Informacja o funkcjonowaniu płockich placówek oświatowych w nowym roku szkolnym.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012,
3. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn. „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe,
4. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn. „KIS – NOWA PERSPEKTYWA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe,
5. wspierania działalności szkół wyższych,
6. pozbawienia niektórych odcinków ulic, położonych na terenie miasta Płocka, dotychczasowej kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych,
7. zmieniająca Zarządzenie nr 8/92 Wojewody Płockiego z dnia 21.05.1992r (Dz. Urz. Woj. Płockiego nr 6 z dnia 08.06.1992 poz 112) w sprawie pomników przyrody położonych na terenie miasta Płocka,
8. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 637/2 o powierzchni 361 m2, dz. nr 637/3 o pow. 500 m2, dz. nr 635/19 o pow. 67 m2, dz. nr 635/21 pow. 268 m2 położonej w Płocku przy Dworcowej – Chopina,
9. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej,
11. nadania imienia publicznej szkole podstawowej,
12. zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock,
13. zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
14. zmiany uchwały nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 510/XXVI/04 z dnia 25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr 237/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 r., Nr 377/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/   Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.


                                Przewodniczący
                            Rady Miasta Płocka
                                       /-/Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 18 września 2012, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 186
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji