UCHWAŁA NR 998/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie: zmian w uchwale Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o. o. zmienionej uchwałą Nr 761/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku.

UCHWAŁA NR 998/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2006 roku

w sprawie: zmian  w  uchwale Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości  opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o. o. zmienionej uchwałą Nr 761/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U.  z 2002 roku Nr 23,  poz. 220,  Nr 62,  poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,   poz. 717, Nr 162,   poz. 1568; Dz. U.  z 2004 roku Nr 102,   poz. 1055,  Nr 116  poz.1203; Dz. U. z 2005 roku Nr 172,   poz. 1441, Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128 ) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43 ze zmianami: Dz. U. z 1997 roku Nr 106, poz. 679; Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 1998 roku Nr 106, poz. 668; Dz. U. z  2002 roku Nr 113, poz. 984 ; Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874; Nr 199, poz. 1937),  oraz art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach ( Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204;  Dz. U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302; Dz. U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale  Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości  opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o. o. zmienionej uchwałą Nr 761/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku,  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się przecinek oraz zapis  po słowach „ Załączniku Nr 1” i dopisuje się zapis o
 następującym brzmieniu:
„  i Załączniku Nr 2 ,  które stanowią  integralną część uchwały.”

2) dotychczasowy zapis  w § 1 po uwzględnieniu zmiany , o której mowa w pkt.  1  staje się
ustępem  1 i dopisuje się ustęp 2 o treści następującej:

„ 2.  Upoważnia się Zarząd Spółki Komunikacja  Miejska  - Płock Spółka z o. o.  do stosowania promocyjnych obniżek  w wysokości  do 10 %,  dla cen    biletów ustalonych w Załączniku Nr 2”.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2006 roku.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

Aktualnie obowiązujące ceny biletów komunikacji miejskiej według poszczególnych asortymentów biletów wprowadzone uchwałą Nr 460/XXIII/04 z dnia 30 marca 2004 roku w wysokościach przedstawionych w Załączniku Nr 1 do powyższej uchwały zostaną utrzymane. Zmiany dokonane w cytowanej uchwale polegają na :
– wprowadzeniu cennika elektronicznych biletów okresowych komunikacji miejskiej w
 Płocku  według cen brutto ( z podatkiem VAT 7 % ) - zgodnie z Załącznikiem Nr 2, stanowiącym integralną część wnoszonego pod obrady Rady Miasta Płocka projektu uchwały,
– upoważnieniu Zarządu Spółki Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o. o. do stosowania promocyjnych obniżek cen biletów w wysokości do 10 %, dla biletów według Załącznika Nr 2.
W związku z zamiarem wdrożenia od miesiąca października bieżącego roku, karty
 miejskiej będącej nośnikiem elektronicznych biletów okresowych,  zachodzi potrzeba ustalenia cen elektronicznych biletów okresowych. Należy zaznaczyć, iż karta miejska będąca nośnikiem elektronicznego biletu komunikacji a nie biletem, bez zakodowanego na niej ważnego biletu nie uprawnia do przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W celu wdrożenia karty miejskiej niezbędnym jest ustalenie elektronicznych biletów okresowych, co pozwoli na kodowanie na karcie miejskiej właściwych biletów, a tym samym funkcjonowanie karty.
Proponowane ceny wskazanych biletów przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Karta Miejska jest własnością Spółki Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o. o. Wobec powyższego Zarząd Spółki Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o. o. stosowną uchwałą przyjął Regulamin Karty Miejskiej Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o., który zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej użytkowania.
Ustalenie cen elektronicznych biletów okresowych komunikacji miejskiej w Płocku w wysokościach proponowanych według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, pozwoli na użytkowanie karty miejskiej – nowoczesnego i bezpiecznego nośnika biletów okresowych, która w przyszłości może być wykorzystywana jako nośnik innych usług.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 29 września 2006, godzina 07:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 806
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji