UCHWAŁA NR 736/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.

UCHWAŁA NR 736/XLIV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 lutego 2014 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.

 

Na podstawie art. 42² ust. 4 pkt 1) i ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U.

z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami: Dz. U. z 2012 r., poz. 405, Dz. U. z 2013 r., poz. 1563) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: Dz. U.

z 2013 r. poz. 645, poz 1318), uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w wysokości 300,00 zł. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                    Przewodniczący

                                                                     Rady Miasta Płocka

 

 

                                                                                Artur Jaroszewski

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 26 lutego 2014, godzina 08:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 998
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji