UCHWAŁA NR 228/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 228/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Płock - Miejski Zarząd Dróg umów na okres przekraczający rok budżetowy, których przedmiotem jest:
1)przygotowanie projektu sygnalizacji świetlnej wraz z koordynacją, a także analiza organizacji ruchu w okolicach nowej przeprawy mostowej oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 15.860,00 zł. (piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych),
b)w 2008 roku – 54.900,00 zł. (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych);
2)przestawienie słupa linii elektroenergetycznej na ulicy Nizinnej w Płocku oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
     a) w 2007 roku – 5.309,20 zł. (pięć tysięcy trzysta dziewięć złotych dwadzieścia groszy),
     b) w 2008 roku – 7.000,00 zł. (siedem tysięcy złotych).

§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz 60016 – Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w Płocku oraz Budżet Miasta Płocka na 2008 rok.

§ 3
Zobowiązanie określone w § 1 zostanie pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Zarząd Dróg umów dotyczących  wykonania projektu sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej wraz z koordynacją oraz analizy organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Wyszogrodzkiej z drogą dojazdową do mostu, a także na wykonanie projektu przestawienia słupa linii elektroenergetycznej na ulicy Nizinnej w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej wysokość zaangażowanych środków w poszczególnych latach. Łączne zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi: 21.169,20 zł. - w 2007 roku oraz 61.900,00 zł. - w 2008 roku. Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania w latach 2007 i 2008 są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 537
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji