U C H W A Ł A Nr 23/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Płocka na rok 2003
U C H W A Ł A Nr 23/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 roku


w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Płocka na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) w związku z art. 19 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz.U.Nr 200, poz. 1683 ) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

1. Opłatę targową pobiera się wg stawek określonych w § 2 uchwały od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.
3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 2

Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej :
I. Giełda samochodowa
1. Przy sprzedaży:
a)samochodu osobowego lub ciężarowego o ładowności do 1,5 t - 23,00 zł.
oraz ciągnika
b)samochodu osobowego z przyczepą, samochodu ciężarowego - 32,00 zł.
o ładowności powyżej 1,5 t
c) samochodu ciężarowego o ładowności pow. 1,5 t z przyczepą - 36,00 zł.
d) przyczepy - 11,00 zł.
e) motocykla, motoroweru - 3,00 zł.
f) roweru - 1,00 zł.
2. przy sprzedaży poza obrębem samochodu za zajęcie
powierzchni do 2 m2 - 3,00 zł.
Za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty m2 - 2,00 zł.
3. Obwoźne punkty gastronomiczne:
a) samochody o ładowności do 1,5 t - 54,00 zł.
b) samochody o ładowności powyżej 1,5 t - 90,00 zł.
c) samochody z przyczepą – dopłata za przyczepę - 27,00 zł.
4. Pozostałe punkty gastronomiczne za zajęcie - 27,00 zł.
powierzchni do 2 m2
Za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty m2 - 2,00 zł.
( łącznie z namiotami i zadaszeniami )-2-

II. Giełda towarowa – Rynek rolny
1. Przy sprzedaży z :
a) samochodu osobowego, wozu konnego, - 6,00 zł.
b) samochodu osobowego z przyczepą, ciężarowego o - 12,00 zł.
ładowności do 1,5t., ciągnika,
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5t., - 14,00 zł.
autobusu, ciągnika z przyczepą,
d) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t. - 17,00 zł.
z przyczepą
2. Przy sprzedaży ze stoiska za zajęcie powierzchni do 2m2, - 3,00 zł.
Za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty m2 - 2,00 zł.
3. Obwoźne punkty gastronomiczne:
a) samochody o ładowności do 1,5t. - 54,00 zł.
b) samochody o ładowności powyżej 1,5 t. - 90,00 zł.
c) samochody z przyczepą – dopłata za przyczepę - 27,00 zł.
4. Pozostałe punkty gastronomiczne za zajęcie - 27,00 zł.
powierzchni do 2 m2

Za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty m2
( łącznie z namiotami i zadaszeniami ) - 2,00 zł.

III. Pozostałe targowiska, w tym organizowane doraźnie kiermasze lub
miejsca sprzedaży okolicznościowej.
1. Przy sprzedaży z :
a) samochodu osobowego lub ciężarowego o ładowności do 1,5 t. - 9,00 zł.
b) samochodu osobowego (z przyczepą ) i stoiskiem handlowym
lub samochodu ciężarowego z przyczepą o ładowności do 1,5 t.
i stoiskiem handlowym - 13,00 zł.
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t., autobusu - 23,00 zł.
d) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t. z przyczepą - - 45,00 zł.
2. Przy sprzedaży :
a) ze stoiska ( stolika, stelaża, skrzynki ) za zajęcie powierzchni 2 m2 - 3,00 zł.
b) ze stołu będącego na wyposażeniu targowiska - 4,00 zł.
c) naręcznej i obnośnej ( z ręki, torby, pudełka, kosza, wiadra, łubianki ) - 1,00 zł.
d) w przypadku, gdy powierzchnia stoiska handlowego przewyższa 2 m2
obowiązuje opłata za każdy rozpoczęty dodatkowo zajęty m2
powierzchni w wysokości - 2,00 zł.

§ 3

1. Pobór opłaty targowej powierza się:
1. na targowiskach stałych prowadzącemu targowisko,
2. na okolicznościowych kiermaszach i jarmarkach Spółce z o.o. „Rynex”.
2. Wpływy z opłaty targowej stanowią 100% dochodów własnych Gminy, a wynagrodzenie dla prowadzącego targowisko z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej i koszty związane z prowadzeniem targowiska ustala się w wysokości 50% od wpływów należnych gminie (w tym podatek od towarów i usług VAT ).
3. Pokwitowanie pobranej opłaty targowej wydaje inkasent wyłącznie na blankietach ścisłego zarachowania zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta Płocka.
4. Kwoty należne z tytułu pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozliczyć z Gminą w terminie do 10-tego następnego miesiąca za miesiąc ubiegły.


-3-

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 979/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 408
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji