UCHWAŁA NR 984/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Norbertańskiej oznaczonej jako działka nr ewid. 855/1.

UCHWAŁA NR 984/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy  ul. Norbertańskiej oznaczonej jako działka  nr ewid.  855/1.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U z 2002r, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,     Nr 113 poz. 984; Dz.U z 2003r, Nr 214 poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; Dz.U z 2004r, Nr 153 poz.1271, Nr 116,poz.1203, Nr. 214, poz.1806; Dz.U z 2005r, Nr 172, poz.1441; Dz. U z 2006r 17, poz.128) 
- Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na  nabycie przez Gminę Płock za kwotę 770 000,00 zł nieruchomości  zabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Norbertańskiej, oznaczonej jako działka nr 855/1 o pow. 4.3591 ha  w celu powiększenia i rozbudowy sąsiadującego z nią  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego .

§ 2.

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§ 3.

Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2006 r. Dział 925 Rozdział 92504 § 6050  – Nr zadania 66 /WIMI/I/G –  Miejski Ogród Zoologiczny - Inwestycje.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga         


UZASADNIENIE

W związku z planami miasta Płocka dotyczącymi rozwoju Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku oraz w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004r w sprawie warunków hodowli i utrzymania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym  (Dz.U z 2005r Nr 5 poz. 32) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003r w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy w ogrodach zoologicznych (Dz.U z 2004r Nr 4 poz. 26) istnieje potrzeba powiększenia terenu ZOO o sąsiadujące grunty. Pozwoli to Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu na podjęcie wielu programów społecznych dla mieszkańców gminy w tym specjalnych programów dla dzieci i osób w podeszłym wieku. Możliwe będzie również uruchomienie nowych form zwiedzania – poprzez tzw. „małe safari”. Bez powiększenia dotychczas zajmowanego terenu, płockie zoo nie będzie miało  możliwości rozwoju oraz pełnienia swoich funkcji zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.
Właścicielka nieruchomości przyległej i w części już zagospodarowanej przez ZOO oznaczonej numerem działki 855/1 przy ul. Norbertańskiej, złożyła Gminie Płock ofertę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości za kwotę   1.000 000,- zł.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono cenę wykupu na kwotę 770 000,- zł.
Rzeczoznawca Majątkowy, działający na zlecenie Gminy, określił wartość rynkową prawa własności powyższej nieruchomości dla:
- aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości (rola, sady) z uwzględnieniem naniesień na niej zlokalizowanych na kwotę: 254 742,- zł ,
– alternatywnego sposobu użytkowania nieruchomości tj. powiększenie istniejącego Miejskiego Ogrodu ZOO  na kwotę: 577 572,- zł.
Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od  pozyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości.
Wartość nieruchomości  przekracza kwotę ustaloną dla Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach  nabywania nieruchomości  do zasobu gminnego  wyrażoną w § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka nr 593/XXXII/04 z dn 26 października 2004r w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 220
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji