UCHWAŁA Nr 586/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie: budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej, komisariatu Policji i podstacji Pogotowia Ratunkowego na Osiedlu Podolszyce Północ.

UCHWAŁA Nr 586/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku


w sprawie: budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej, komisariatu Policji i podstacji Pogotowia Ratunkowego na Osiedlu Podolszyce   Północ.

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9 e, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)  uchwala, co następuje:

§ 1.


W celu podniesienia na wyższy poziom porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia medycznego, a także integracji sił i środków funkcjonujących na terenie miasta, Gmina Płock zobowiązuje się do sfinansowania wspólnej budowy obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej, komisariatu Policji oraz podstacji Pogotowia Ratunkowego na Osiedlu Podolszyce Północ.

§ 2.


Zasady zagospodarowania i finansowania bieżącego utrzymania obiektu, o którym mowa w § 1,  określi umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Wojewódzkim Policji oraz Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego.

§ 3.


Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do zagwarantowania w budżecie miasta na 2005 rok środków finansowych w wysokości 1.700.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakończenie budowy obiektu.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 09:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 073
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji