UCHWAŁA NR 498/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi.

UCHWAŁA NR 498/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych  będących spółdzielniami mieszkaniowymi.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568] oraz art.  68 ust. 1 pkt 9 i art. 69 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543,  Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271,Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124; z 2004 Nr 6 poz. 39]   Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta Płocka  bonifikaty  od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Płock, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem odrębnej własności lokali lub domów jednorodzinnych w wysokości 99% różnicy między wartością prawa własności nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego.

§ 2.

Warunkiem zastosowania  bonifikaty określonej w niniejszej uchwale jest złożenie przez  spółdzielnię wniosku o sprzedaż nieruchomości do którego należy dołączyć kopie pisemnych żądań członków  spółdzielni.


§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych  będących spółdzielniami mieszkaniowymi bez względu na wysokość ceny.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                       Rady Miasta Płocka
Stanisław Nawrocki

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 Zmiany w ustawodawstwie zmierzają w kierunku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
 Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dokonaną ustawą z dnia 18 grudnia 2002 roku (Dz.U. Nr 240 poz.2058) o zmianie ustawy
o spółdzieniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw może być udzielona  bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej jeżeli nieruchomość jest sprzedawana spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem odrębnej własności lokali lub domów jednorodzinnych. 
 Zgodnie z art. 69 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej  użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości  prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną wg stanu na dzień sprzedaży.
 Wobec powyższego proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 99% różnicy między wartością prawa własności nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego.
 Uwzględniając powyższe jak również apele mieszkańców do Radnych o określenie bonifikaty przy sprzedaży  nieruchomości  gruntowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych zasadne jest udzielenie bonifikaty warunkowane złożeniem przez  spółdzielnię wniosku
o sprzedaż nieruchomości do którego należy dołączyć kopie pisemnych żądań członków  spółdzielni.
Powyższe odbywa się poprzez podjęcie stosownej uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 170
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji