projekty uchwał
Sesja XLVI - 29-04-2014

OBWIESZCZENIE

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLVI Sesja Rady Miasta Płocka.

 

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Miasta Płocka.

2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3/ Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymogów prawa oświatowego.

4/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2013 rok.

5/Transport drogowy i kolejowy substancji niebezpiecznych przez Płock. Omówienie skuteczności działań władz miasta w wyprowadzeniu transportu substancji niebezpiecznych poza strefę zamieszkania.

6/Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.

7/ Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25.03.2014 roku.

8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. uchylenia uchwały Nr 765/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,

2. zmiany uchwały Nr 171/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,

3. zmiany Uchwały Nr 751/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 698/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na 2014 rok dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie miasta Płocka,

4. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030,

6. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014,

7. zmiany Uchwały Nr 766/XLV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,

8. założenia publicznej placówki oświatowej, podpisania aktu założycielskiego oraz nadania pierwszego statutu,

9. zmiany Uchwały Nr 697/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

10. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2013 rok”,

11. przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2018”,

12. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku i nadania jej statutu,

13. poparcia projektu uchwały sejmowej ws. Roku Rzeki Wisły w 2017 roku,

14. upoważnienia Spółki „Wodociągi Płockiej” Sp. z o. o. do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III” oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia,

15. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy

ul. Klonowej,

16. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2014,

17. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,

18. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytków,

19. ustalenia nazwy nabrzeża wiślanego,

20. ustalenia nazwy ulicy,

21. ustalenia nazwy przeprawy mostowej,

22. ustalenia nazwy ulicy,

23. zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

11/ Interpelacje i zapytania radnych.

12/ Odpowiedzi na interpelacje.

13/ Sprawy różne.

14/ Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (wtorek, 22 kwietnia 2014, godzina 09:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 922
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji