UCHWAŁA NR 63/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru trzeciego przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

UCHWAŁA NR 63/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku


w sprawie wyboru trzeciego przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z § 2 ust. 2 uchwały Nr 780/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Na trzeciego przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrano Radną Grażynę Cieślik.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 


Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka zwiększono ilość przedstawicieli  Rady Miasta w Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do trzech. Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 41/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku wybrano 2 przedstawicieli Rady, stąd też zachodzi obecnie konieczność wyboru trzeciego przedstawiciela Rady Miasta.
 Wybór przedstawiciela Rady Miasta odbywa się w drodze uchwały. Prawo zgłaszania kandydatów mają Kluby radnych oraz Przewodnicząca Rady.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 240
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji