UCHWAŁA NR 843/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie: likwidacji Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej

UCHWAŁA NR 843/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie: likwidacji Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318) art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; poz. 645) oraz art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618;z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz.538, poz. 598, poz.642, poz.811), a także art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 31 sierpnia 2014 r. likwiduje się Internat III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej, mieszczący się w Płocku, przy ul. Sienkiewicza 13a.

 

§ 2

Wychowankom likwidowanego internatu zapewnia się pierwszeństwo w przyjęciu do nowo tworzonej bursy.

 

§ 3

1. Dokumentację pedagogiczną likwidowanego internatu przekazuje się Mazowieckiemu Kuratorowi  Oświaty.

2. Pozostałą dokumentację przejmuje organ prowadzący.

 

§ 4

1. Majątek ruchomy placówki zostaje przekazany na potrzeby nowo tworzonej bursy.

2. Nieruchomość wraz z budynkiem pozostaje w zasobach Gminy Miasto Płock.

 

 

§ 5

Przyjmuje się  źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2014 r. /plan finansowy  Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej na 2014 r. /dział 854, rozdział 85410/.     

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 7

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

              Przewodniczący

                                                     Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 27 sierpnia 2014, godzina 14:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 568
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji