UCHWAŁA NR 212/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2011 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock.

UCHWAŁA NR 212/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2011 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock.

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420;  Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113) i art. 13 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95; z 2011 Nr 117, poz. 676) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
1.Wyrazić zgodę na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2011 roku zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowania wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Płock.
2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Treść porozumienia, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka


Elżbieta Gapińska


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 238
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji