UCHWAŁA Nr 402/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie zmian w Statutach Osiedli miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 402/XXVIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie zmian w Statutach Osiedli miasta Płocka.

Na podstawie art. 35 ust. 1  i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z § 53 ust. 6 i ust. 8 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271)  - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
W § 25 Statutów Osiedli:
1. „Borowiczki”;
2. „Ciechomice”,
3. „Dobrzyńska”,
4. „Dworcowa”,
5. „Góry”,
6. „Imielnica”,
7. „Kochanowskiego”,
8. „Kolegialna”,
9. „Łukasiewicza”,
10. „Międzytorze”,
11. „Podolszyce Południe”,
12. „Podolszyce Północ”,
13. „Pradolina Wisły”,
14. „Radziwie”,
15. „Skarpa”,
16. „Stare Miasto”,
17. „Trzepowo”,
18. „Tysiąclecia”,
19. „Winiary”,
20. „Wyszogrodzka”,
21. „Zielony Jar” -
- zatwierdzonych uchwałą  Nr 365/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 126, poz. 4409) wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „ 5. Zarząd jest powoływany na okres do dnia wyboru nowego Zarządu z zastrzeżeniem ust.6.”
2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
 „6. W sytuacji gdy:
                 a)   nie przeprowadzono wyborów Rady na skutek braku odpowiedniej liczby kandydatów do tej Rady (§ 25 Ordynacji wyborczej) lub nie wybrano nowej Rady na skutek braku frekwencji wyborczej (§ 40 Ordynacji wyborczej);
                 b)  nowo wybrana Rada nie dokonała wyboru nowego Zarządu w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą wyników wyborów do Rad –
- dotychczasowy Zarząd działa nie dłużej niż 30 dni od upływu terminów odpowiednio ogłoszenia wyników wyborów lub nie wybrania nowego Zarządu przez Radę.”
3) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a.W sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt b (nie wybrania nowego Zarządu) Rada ulega  rozwiązaniu z mocy prawa z ostatnim dniem upływu 6-o miesięcznego terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt b.”
   
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie także do Zarządów Osiedli wybranych w kadencji 2003/2007.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 30 października 2008, godzina 07:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 365
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji