UCHWAŁA NR 86/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.

UCHWAŁA NR 86/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.

 

Na podstawie art. 42² ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami: Dz.U. z 2012 r. poz. 405, Dz.U. z 2013 r. poz. 1563, Dz.U. z 2014 r. poz. 1188, poz. 822) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. z 2015 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w kwocie 302,70 zł. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 736/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

                                                                        Przewodniczący

                                                                     Rady Miasta Płocka

 

 

                                                                                     Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 958
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji