UCHWAŁA NR 88/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

UCHWAŁA NR 88/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911 i 1146, Dz. U. z 2015 r. poz. 1626 i 1877) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się udzielić z budżetu Gminy – Miasto Płock na 2015 rok pomoc finansową  dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w wysokości 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych z przeznaczeniem na bieżącą działalność „Muzeum Żydów Mazowieckich” – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

 

§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Województwem Mazowieckim.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

 § 4

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

  Przewodniczący

         Rady Miasta Płocka

 

 

 Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 230
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji