UCHWAŁA NR 336/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie skargi Pana Jakuba Szczepańskiego z dnia 17 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR 336/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie skargi Pana Jakuba Szczepańskiego z dnia 17 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) i art. 223, 231 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
1. Uznać się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana Jakuba Szczepańskiego zam. w Płocku z dnia 17 stycznia 2012 roku  na Straż Miejską w Płocku w zakresie nieprawidłowości przy udostępnianiu informacji publicznej - wskazując jednocześnie, że właściwym w sprawie jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
2. Przekazać kopię skargi do Prezydenta Miasta Płocka celem ewentualnego dokonania kontroli przestrzegania przez Straż Miejską w Płocku postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr  112, poz. 1198 ze  zm.) w zakresie objętym skargą.
3. Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do przedłożenia Komisji Rewizyjnej pisemnej informacji o sposobie załatwienia niniejszej sprawy w terminie trzydziestu dni od daty przekazania tej skargi wraz z niniejszą uchwałą.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski


UZASADNIENIE
 
Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka, Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Pana Jakuba Szczepańskiego zam. w Płocku z dnia 17 stycznia 2012 roku, na Straż Miejską w Płocku, w zakresie nieprawidłowości przy udostępnianiu informacji publicznej. 
W wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2012 r. Komisja uznała, że  Rada Miasta nie jest właściwa do rozpatrzenia tej skargi - wskazując jednocześnie, że właściwym w sprawie jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Skarżący w swojej skardze również podniósł, że właściwym w sprawie jest Wojewódzki Sąd Administracyjny.

W celu należytego wyjaśnienia sprawy, podczas posiedzenia Komisji w dniu 13 lutego br.  stanowisko Straży Miejskiej, dotyczące niniejszej skargi, przedstawił  Kierownik Wydziału Kierowania i Logistyki.
Skarżący mimo zawiadomienia, nie był obecny na posiedzeniu Komisji w dniu 13 lutego br.

Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu  13 lutego 2012 r.
 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 973
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji