UCHWAŁA NR 284/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo stanowiącej własność Gminy Płock.

UCHWAŁA  NR 284/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku


w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości  zabudowanej położonej  w Płocku przy ul. Jędrzejewo  stanowiącej własność Gminy Płock.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                   o samorządzie gminnym  [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717] oraz art. 13 ust 1 i art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543,  Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 720 i 721] i art.145 § 1 Kodeksu Cywilnego  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo  oznaczonej jako działka nr 7/1 o pow. 2,3535 ha   na rzecz FUNDACJI „PRACA DLA NIEWIDOMYCH” z siedzibą w Warszawie na cele charytatywne i opiekuńcze nie związane z działalnością zarobkową z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99%  zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3  ustawy.
2.W przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości w okresie 50 lat, Fundacja będzie zobowiązana zwrócić Gminie udzieloną jej bonifikatę zwaloryzowaną wg wskaźnika inflacji.

§ 2.

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności dojścia i dojazdu do działki nr 7/1 przez działkę nr 7/2 przy ul. Jędrzejewo w Płocku stanowiącą własność Gminy Płock (KW 65567).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
          
Stanisław Nawrocki
           
       

U Z A S A D N I E N I E

Fundacja „Praca dla Niewidomych” zwróciła się z wnioskiem o sprzedaż na  rzecz Fundacji nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty od ceny nieruchomości w celu zorganizowania na tym terenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niewidomych.
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niewidomych ma na celu przyuczenie osób niewidomych do pracy w rolnictwie.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami na cele  charytatywne i opiekuńcze nie związane z działalnością zarobkową może być sprzedana nieruchomość w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty od ceny nieruchomości.
Wobec powyższego sprzedaż nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo oznaczonej jako działka nr 7/1 o pow. 2,3535 ha  na której znajdują się opuszczone szklarnie  jest uzasadniona.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy należy do właściwości Rady Gminy.
Powyższe odbywa się poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 122
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji