UCHWAŁA NR 654/XXXVIII/2013 z dnia 24 września 2013 roku
w sprawie skargi Pana Jerzego Żurawskiego z dnia 24 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR 654/XXXVIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2013 roku


w sprawie skargi Pana Jerzego Żurawskiego z dnia 24 lipca 2013 r.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Skargę z dnia 24 lipca 2013 roku  Pana Jerzego Żurawskiego zam. w Płocku, dotyczącą organizacji i pracy Prezydenta Miasta Płocka jak również podległych pracowników, w zakresie wskazanym w skardze, uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 25 września 2013, godzina 10:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 013
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji