Uchwała Nr 395/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Anieli Zofii Mikołajczewskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 395/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Anieli Zofii Mikołajczewskiej do projektu Miejscowego planu   zagospodarowania  przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku
z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 3 października 2003r. przez Anielę Zofię Mikołajczewską, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący braku zgody na projektowane poszerzenie ulicy Letniej kosztem działki nr ew. 710 odrzucić częściowo.


§2


Zmienić projektowaną szerokość ulicy Letniej z 7,0m na 5,0m w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 3 października 2003 r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Anieli Zofii Mikołajczewskiej nazwane zarzutem. W przedmiotowym piśmie wnosząca nie wyraża zgody na poszerzenie ul. Letniej kosztem działki nr ew. 710, której jest właścicielką.
Jednocześnie wnioskuje o pozostawienie istniejącej szerokości ul. Letniej, która wynosi od 3,0m do 4,5m.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1088/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. rozpatrzył przedmiotowy zarzut w sposób następujący:
1) uwzględnił częściowo, poprzez zmniejszenie projektowanej szerokości ul. Letniej z 7,0 do 5,0m w liniach rozgraniczających,
2) nie uwzględnił częściowo, poprzez utrzymanie, w ograniczonym zakresie projektowanego
 poszerzenia tej ulicy.
W wyniku rozparzenia zarzutu zmniejsza się projektowaną szerokość ul. Letniej z 7,0 do 5,0m w liniach rozgraniczających. Całkowita rezygnacja z projektowanego poszerzenia tej ulicy jest niemożliwa ze względu na konieczność dostosowania jej parametrów do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690). Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem minimalna szerokość ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojście i dojazd do działek budowlanych wynosi 5,0m. Obecna szerokość ul. Letniej wynosi od 3,0m do 4,5m.
Projektowane poszerzenie przedmiotowej ulicy jest zgodne z ustaleniami obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003r. Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990 r., wg których ulica Letnia ma szerokość 7,0m.
 W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy
i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
 Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Anieli Zofii Mikołajczewskiej winien być częściowo odrzucony.
Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właściciela z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują mu roszczenia, o których mowa w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnosząca zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 09:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 985
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji