UCHWAŁA NR 511/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok zmienionej Uchwałą Nr 482/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku

UCHWAŁA NR 511/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok zmienionej Uchwałą Nr 482/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 oraz art. 51 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220 Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568), art. 109, 118, 122 i 124 oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz Uchwały Nr 342/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących  projektowi budżetu, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok zmienionej Uchwałą Nr 482/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku wprowadzić następujące zmiany:

§ 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000,00 zł.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wszelkie inne postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 114
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji