UCHWAŁA NR 845/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka

UCHWAŁA NR 845/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.

 

Na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, N 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz.979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

W „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka” stanowiącym załącznik do uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium miejskie może być przyznane zameldowanym na terenie miasta Płocka uczniom szkół, o których mowa w § 3 pkt 3 – poczynając od II semestru IV klasy szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, którzy ponadto spełniają łącznie następujące warunki, z zastrzeżeniem ust. 12:

1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

2) osiągają dobre wyniki nauczania,

3) posiadają co najmniej ocenę dobrą z zachowania,

4)posiadają rachunek bankowy, przy czym uczniowie w wieku przed ukończeniem 13 lat oraz uczniowie niepełnosprawni, bez względu na wiek, mogą korzystać z rachunków założonych przez rodziców bądź opiekunów,

5) złożyli wniosek o przyznanie stypendium.”;

 

2/ § 4 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. W szczególnych przypadkach, na pisemny, dodatkowy wniosek zawierający szczegółowe uzasadnienie, Prezydent Miasta Płocka może wyrazić zgodę na przyznanie stypendium miejskiego uczniom niespełniającym wymagań określonych w ust. 1.”;

 

3/ § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadkach, jeśli wysokość wstępnej kwoty stypendium - obliczona w sposób określony w ust. 2 jest niższa lub równa 100,00 zł, przyjmuje się wartość = 100,00 zł.”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 sierpnia 2014, godzina 14:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 138
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji