UCHWAŁA NR 294/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie skargi Pana Andrzeja Kozińskiego zam. w Płońsku na bezczynność Prezydenta i Urzędu Miasta Płocka, dotyczącą braku odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

UCHWAŁA  NR  294/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku


w sprawie skargi Pana Andrzeja Kozińskiego zam. w Płońsku na bezczynność Prezydenta i Urzędu Miasta Płocka, dotyczącą braku odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, zmiana Dz.U. Nr 23,. poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2002 roku i Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r.) i na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. zmiany: Dz.U. Nr 49, poz. 509 z 2001r. Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1387 z 2003 roku), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Skargę z dnia 10 lipca 2003 roku Pana Andrzeja Kozińskiego na bezczynność Prezydenta  i Urzędu Miasta  Płocka,  uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki

 

U Z A S A D N I E N I E


Pismem z dnia 10.07.2000 r. p. Andrzej Koziński zam. w Płońsku, ul. Północna 5 m 12, złożył do Wojewody Mazowieckiego skargę na bezczynność Prezydenta  i Urzędu Miasta Płocka, zarzucając nie załatwienie do dnia wniesienia w/w skargi wniosków o udostępnienie informacji publicznej z dnia : 19 maja 2002 roku, 30 grudnia 2002 roku, 15 stycznia 2003 roku, 23 czerwca 2002 r. przy czym wniosek  z 23 czerwca 2002 r. był analogiczny jak wniosek z 19 maja 2002 r. i skarżący przesłał go wprost do Urzędu Wojewódzkiego.  Do skargi zostały załączone kopie trzech pierwszych wniosków. Zarzucił również, iż nie został zrealizowany wniosek formalny o zwrot nieruchomości, złożony 21 grudnia 2002 roku, którego kopii do skargi nie załączył.
Skarga jest nieuzasadniona, bowiem na każdy ze złożonych wniosków p. Andrzej Koziński otrzymał odpowiedź z Urzędu Miasta Płocka.
1.Wniosek z dnia 19 maja 2002 roku dot. przejęcia od poprzedników prawnych skarżącego na rzecz Skarbu państwa działki przy ul. Wieczorka 3 – odpowiedzi udzielono pismem Urzędu Miasta Płocka z dnia 29.05.2002r. znak:WR.IV.RNSP.7221-12/02 i poinformowano wnioskodawcę, że wniosek o zwrot nieruchomości (aktualnie działka nr ew.479 przy ul. Kazimierza Wielkiego 3a), powinien pochodzić od wszystkich współwłaścicieli lub ich spadkobierców, a spadkobranie powinno być potwierdzone postanowieniami sądowymi, co pozwoli na wszczęcie postępowania o zwrot przedmiotowej nieruchomości,
2.Wniosek z dnia 30 grudnia 2002 r. dot. zasad dzierżawy działki przy ul. Kazimierza Wielkiego 3 – odpowiedzi udzielono pismem z dnia 16.01.2003r. znak: WUG.I.RN.0719-1/03 informując, że wniosek dotyczy działki przy ul. Kazimierza Wielkiego nr ew. 479 (poprzedni nr ew.692) oraz że działka nie została przez Gminę Płock nikomu wydzierżawiona,
Tej samej nieruchomości dotyczy pismo skarżącego z dnia 23.06.2002r. skierowane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazane według właściwości Prezydentowi Miasta Płocka, na które udzielono odpowiedzi pismem z dnia 19.07.2002r. znak: WR.IV.RNSP.7221-12/02, informując o procedurze zwrotu nieruchomości,
3.Wniosek z dnia 15.01.2003r. dot. przydziału poprzednikom prawnym wnioskodawcy mieszkania przy ul. Kolegialnej 27/1 m 14 – odpowiedzi udzielono pismami:
a)z dnia 20.02.2003r. znak: WUG.II.RMSP.7221-12/02/03 informując wnioskodawcę po raz kolejny o procedurze zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz o tym, na jakiej podstawie prawnej przydzielono w/w lokal mieszkalny,
b)z dnia 27.01.2003r. znak: WOS.III.RO.0719/WGM.I./1/03 informując, że dane będące przedmiotem wniosku nie stanowią informacji publicznej, a dotyczą sprawy prywatnej,
4.Sprawy przedmiotowego lokalu dotyczy kolejny wniosek p. Kozińskiego z dnia 23.01.2003r. zatytułowany „Wniosek o zwrot mieszkania przy ul. Kolegialnej 27/1 m 14”, na który otrzymał odpowiedź pismami:
a)z dnia 20.02.2003r. znak: WUG.II.RMSP.7221-12/02/03,
b)z dnia 12.05.2003r. znak: WGM.I.RL.7140/308/02-03.
W/w pismami poinformowano wnioskodawcę, że jego roszczenie o zwrot mieszkania nie jest zasadne, podając podstawę prawną tego stanowiska i ponownie wyjaśniono, na jakiej podstawie dokonano przydziału lokalu. Odpowiadając na kolejne pismo w tej samej sprawie, pismem a dnia 30.06.2003r. znak: WGM.I.RL.7140/308/02-03 poinformowano wnioskodawcę, że rozstrzygnięcie wniosku w zakresie uprawnień do lokalu nie może nastąpić w formie decyzji administracyjnej, bowiem stosunki mieszkaniowe są stosunkami cywilnymi i spory w tym zakresie rozstrzygają sądy powszechne.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 085
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji