Uchwała Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka.

Uchwała Nr 780/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie  zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka.

Na podstawie art.18 a ust.1, 3, 4 i 6 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148; Dz. U. Nr 45, poz. 391; Dz. U. Nr 65, poz. 594; Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 166, poz. 1611; Dz. U. Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz.2135; Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14 poz.114, Dz. U. Nr 64, poz. 565), art 18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz.558; Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku, Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203),  art.12 w związku z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055),
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W Załączniku Nr 2 „Wykaz jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych zgodnie z art. 18a ust.3 i ust. 4 Ustawy o finansach publicznych” do Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany:
1. w wierszu VI. „Miejski Zarząd Dróg” w kolumnie 3 „Przeznaczenie dochodów” dodaje się punkt 3
    w brzmieniu „Opłaty pocztowe”,
2.w wierszu IX.„Miejski Ogród Zoologiczny” w kolumnie 2 „Źródła dochodów” dodaje się punkt 3
w brzmieniu „Wpływy z rozliczeń podatkowych”.

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2005 roku.

§ 5.

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku z dniem 1 kwietnia b.r. utworzone zostały rachunki dochodów własnych na podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 Ustawy o finansach publicznych w jednostkach budżetowych wymienionych w Załączniku Nr 2 do ww. Uchwały, w tym m. in. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym oraz w Miejskim Zarządzie Dróg.
Biorąc pod uwagę charakter dochodów uzyskiwanych przez ww. jednostki proponuje się rozszerzenie źródła dochodów własnych rachunku prowadzonego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym o wpływy z rozliczeń podatkowych oraz rozszerzenie przeznaczenia dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg o wydatki na opłaty pocztowe ponoszone
w związku z egzekwowaniem należności dotyczących ww. dochodów.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 07:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 360
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji