UCHWAŁA NR 295/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

UCHWAŁA NR 295/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych w regionie.

Tytuł: „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem  Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” współfinansowanego ze środków UE -  Europejskiego Funduszu Społecznego.


Działając na podstawie art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 9 ust.1 pkt.3) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:


§ 1

1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na  realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku projektu współfinansowanego   w ramach   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych w regionie.
Tytuł: „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem  Miejskiego Urzędu Pracy
w Płocku” współfinansowanego ze środków UE -  Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) -Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 2/6.1.2/2007. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2008r. - 31.12.2008r.

2. Całkowita wartość projektu wyniesie 313 217,00 PLN.

3. Wkład własny w wysokości 15% wartości projektu stanowić będzie 46 982,55 PLN i zostanie pokryty z budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853, Rozdział 85333,  Zadanie P2/MUP/P.
 
§ 2  

Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na upoważnienie Dyrektora Miejskiego  Urzędu Pracy w Płocku Panią Katarzynę Kęsicką do podpisania przedmiotowej umowy oraz  realizacji przedmiotowego Projektu konkursowego, o którym mowa w ust. 1. W razie nieobecności Dyrektora MUP w Płocku do wyżej wymienionych czynności Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na upoważnienie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka..

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

1. Tytuł projektu
Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

2. Opis problemu
Miejski Urząd  Pracy w Płocku funkcjonujący od 1 stycznia 2008 roku realizuje zadania wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy z dnia 2 marca 2007 roku DzU. 47 poz.  314 w sprawie standardów usług rynku pracy i poz. 315 w sprawie  szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy  nakładają na urzędy pracy obowiązkową realizację standardów podstawowych usług rynku pracy oraz minimalną liczbę osób zatrudnionych osób na stanowiskach pośredników i doradców zawodowych. Z uwagi na fakt, że standardy dotyczą, poza działalnością Klubów Pracy, zadań własnych samorządu terytorialnego w ramach PO KL Poddziałania 6.1.2 urzędy pracy mogą aplikować o środki EFS na zatrudnienie pośredników i doradców zawodowych. W związku z niedoetatyzowaniem działającego do 31.12.2007r. PUP w Płocku , z dniem podziału Urzędu, mimo zwiększenia przyznanych na MUP etatów przez Prezydenta Miasta Płocka, ilość pośredników i doradców zawodowych jest mniejsza niż wskazana w cytowanych rozporządzeniach. Celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zapisów rozporządzeń, MUP w Płocku proponuje skorzystanie z możliwości zapisanych w PO KL i zatrudnienie w ramach projektu 10 brakujących osób, 5 pośredników stażystów i 5 doradców stażystów. Uruchomienie programu wpłynie na poprawienie jakości i intensywności działań podejmowanych przez MUP zarówno w stosunku do osób bezrobotnych i poszukujących pracy jak i pracodawców. Środki na wkład własny w  wysokości 46.982,55PLN, przy ogólnej wartości projektu wyszacowanej na 313 217,00 PLN stanowią 15% i zostały zabezpieczone w budżecie MUP. Projekt realizowany będzie od 01.02.2008 do 31.12.2008. Przewiduje się  realizację projektu w latach 2009-2010, finansowanych z alokacji PO KL następnych lat. Dla sprawnego zarządzania projektem dopuszcza się upoważnienie w przedmiotowym zakresie Dyrektora MUP i jego zastępcy.

3. Cel programu
Głównym celem programu jest wsparcie instytucjonalne MUP w celu zwiększenia jakości i skuteczności działań w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

4. Grupa docelowa
Ostatecznymi beneficjentami projektu będą osoby zarejestrowane w MUP w Płocku, w tym w szczególności osoby wymienione w art.49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wykształceniem wyższym, między innymi pedagogicznym. Zaproponowanie udziału w projekcie tej grupie zawodowej jest zgodne z działaniami podejmowanymi przez MUP ograniczającymi zjawisko bezrobocia wśród absolwentów tej specjalności oraz osób długotrwale bezrobotnych.

5. Działania podejmowane w ramach projektu
- ogłoszenie  konkursu na zatrudnienie
- zatrudnienie osób
- przeszkolenie osób
- wdrożenie beneficjentów ostatecznych w realizacje zadań MUP z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego.

6. Rezultaty projektu.
Głównym rezultatem projektu będzie aktywizacja zawodowa 10 osób zarejestrowanych w MUP, oraz prawidłowa realizacja nałożonych przez Ustawodawcę obowiązków w zakresie realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 08:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 294
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji