UCHWAŁA Nr 621/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr 621/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2005 rok.


Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 62/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na 2005 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planie pracy Rady.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 08:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 190
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji