UCHWAŁA NR 495/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

UCHWAŁA NR 495/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001), art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000r. ze zmianami Dz. U. Nr 46 poz. 499 z 2001r., Dz. U. z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65 poz. 595) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 2

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „specjalistycznymi usługami” to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, szczególnie w zakresie:
1.usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie,
2.pielęgnacji,
3.rehabilitacji fizycznej,
4.wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego.


§ 3

1.    Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
       opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
2.  Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 4

1.Pomoc w postaci usług opiekuńczych i usług specjalistycznych przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.
2.Decyzja, o której mowa w ustępie 1 określa okres na jaki usługi zostały przyznane, ich zakres, dzienny wymiar godzin usług, wysokość odpłatności oraz miejsce ich świadczenia.

§ 5

1.Ustala się zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały z uwzględnieniem dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r. ze zmianami Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z 01.05.2004r.).
2.Dochód rodziny będzie obliczany zgodnie z zapisami art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 6

1.Można zwolnić od odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych
    lub specjalistycznych usług opiekuńczych:
1) w całości – jeśli osoba, której udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ponosi wydatki na leczenie i rehabilitację własną lub osób w rodzinie w takiej wysokości, że dochód tej osoby lub dochód na osobę w rodzinie, po odliczeniu tych wydatków  nie będzie przekraczał kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2) w części – jeśli dochód osoby lub na osobę  w rodzinie po odliczeniu wydatków, o których mowa w punkcie 1) przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
-3-
2.  Wysokość zwolnienia z odpłatności w części, o którym mowa w ust. 1   pkt 2) określa stosunek kwoty poniesionych rzeczywiście wydatków do kwoty przekroczenia kryterium dochodowego.
   

§ 7

Odpłatność, o której mowa w § 4 ust. 2 dokonywane jest przez osoby korzystające z usług do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 9

Traci moc Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 990/LXIII/98 z dnia 21 kwietnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ich zwrotu.

§ 10

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 770
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji