Załącznik do Uchwały Nr 723/XL/05
POROZUMIENIE NR: BM-KSP/5061/25/05

POROZUMIENIE NR: BM-KSP/5061/25/05
    z dnia 


Działając na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) strony :
Minister Edukacji Narodowej i Sportu, zwany dalej Zleceniodawcą, reprezentowany  przez:                       
Agnieszkę Dybowską – Dyrektora Biura  Młodzieży

oraz Miasto Płock,  z siedzibą: 09-400 Płock, Stary Rynek 1,
NIP: 774-100-49-05, Regon; 000592868.
zwane dalej Zleceniobiorcą, które reprezentuje:                      
Mirosław Milewski – Prezydent Miasta,

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1

1.  Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy zorganizowanie zadania pn.:
XVI Ogólnopolski Kramik Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych
                                      „Heca 2005”

W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
Zorganizowania przesłuchań konkursowych i imprez towarzyszących
Przygotowania materiałów  programowych
Ufundowania nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania uczestników

2.Odpowiedzialnym za  zorganizowanie imprezy będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku reprezentowany przez Romanę Ludwicką -Mierzejewską– Dyrektora placówki
3.Impreza odbędzie się w dn. 9 – 11 czerwca 2005 r.  w Płocku. Uczestnikami będą uczniowie, nauczyciele, instruktorzy z całego kraju.
4.Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji powierzonego mu zadania, w tym do zapewnienia uczestnikom festiwalu warunków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
5.Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mające związek z dotowanym zadaniem.

§ 2

1.Zleceniodawca na cel wskazany w § 1 ust. 1 przekaże Zleceniobiorcy dotację celową z budżetu państwa w części 30 – Oświata i Wychowanie, dział 801, rozdział 80195, § 2020, w kwocie 9 000,-zł ( dziewięć tysięcy), w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia. Dotacja zostanie przekazana na konto : 65 1240 3174 1111 0000 2890 7170.
2.Wzrost kosztów zadania nie daje Zleceniobiorcy podstaw do żądania zwiększenia kwoty dotacji.

§ 3

1.Rozliczenie dotacji nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia zadania.
2.Podstawą rozliczenia będzie przyjęcie sprawozdania merytorycznego            i sprawozdania finansowego. Wzór sprawozdania finansowego stanowi załącznik  nr 1.


§ 4

1.Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz  z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do 28 lutego następnego roku.
2.Odsetki nalicza się  odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia dotacji.
3.W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została nadmiernie pobrana.
4.Skutkiem niewykorzystania dotacji będzie obowiązek jej zwrotu w części w jakiej zadanie nie zostało wykonane, w terminie 60 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia, na konto Zleceniodawcy:

NBP 0/0 Warszawa, nr 12101010100031282230000000.

§ 5

1.Zmiana warunków porozumienia bez zgody Zleceniodawcy jest niedopuszczalna. Wszelkie zmiany treści porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 6

Załącznik stanowi integralną część porozumienia.

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca                                                                                    Zleceniodawca
       

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 13:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 643
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji