Uchwała Nr 913/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Miasta Płock.

Uchwała Nr 913/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Miasta Płock. 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441),                   art. 5 ust. 2 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1759), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 6a ustawy z 20 lipca 2000r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z  2005r. Nr 190 poz. 1606, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2253) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Miasta Płock.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Treść porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E:


Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ustanowione zostały zasady postępowania wobec kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze lub powiatowe centra pomocy rodzinie, w przypadku gdy na terenie powiatu nie ma ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Jednocześnie w ust. 5 tego artykułu ustawodawca ograniczył możliwość przygotowania kandydatów na rodziny adopcyjne oraz prowadzenia procedur przysposobienia do wyłącznych kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
Powiat Gostyniński nie posiada ośrodka adopcyjno-opiekuńczego jako własnej jednostki organizacyjnej w celu realizacji wyżej wymienionych zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu gostynińskiego. Ze strony Powiatu Gostynińskiego została złożona  propozycja realizacji tych zadań przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku i podpisania w tym zakresie stosownego porozumienia, które będzie uwzględniało udział finansowy Powiatu Gostynińskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka. Decyzja ta wynika również z pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, natomiast do wyłącznej właściwości rady powiaty (rady miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu) należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 149
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji