UCHWAŁA Nr 820/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.

UCHWAŁA  Nr 820/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie:  zmiany uchwały nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzenie  ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca  2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40  ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80,  poz. 717,  Nr 162  poz. 1568,  z 2004 r.  Nr 102, poz 1055,  Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r.  Nr 172,   poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r.  Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675)  oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858,  z 2007 r.  Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§  1
W  uchwale nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy zapis  w   §  4 otrzymuje  nowe brzmienie:
„ Dopłata, o której mowa w § 3,  dotyczy okresu rozliczeniowego obejmującego w roku budżetowym 2011 -  okres od 01 lipca 2010 roku  do  30 czerwca    2011 roku”.
2) dotychczasowy zapis  w   §  5 otrzymuje  nowe brzmienie:
„ Określa się źródło finansowania dopłaty -  budżet Miasta Płocka 2011 roku, kwota brutto    7.385.464,00 zł.
3) dotychczasowy zapis  w   §  6 otrzymuje  nowe brzmienie:
„ Zobowiązuje się  do zabezpieczenia w budżecie  Miasta Płocka na  2011 rok kwoty, o której  mowa w § 5.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
1) Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2010 roku.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie


Uchwała Nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia tary  za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku,  ustaliła kwotę dopłaty oraz sposób jej realizacji. Przewidywała ona kwotę 7.385.464,00 zł, która miała być  realizowana w roku budżetowym 2010 oraz 2011 i dotyczyła następujących okresów rozliczeniowych: 

1)w roku budżetowym 2010 -  okres od 01 lipca do 30 września 2010 roku,
2)w roku budżetowym 2011 -  okres od 01 października  do  31 grudnia  2010 roku oraz okres  od 01 stycznia do 30 czerwca  2011 roku,
w następujących kwotach:
1) Budżet Miasta Płocka 2010 roku  kwota brutto 1.846.366,00 zł.
2) Budżet Miasta Płocka 2011 roku kwota brutto 5.539.098,00 zł.
Proponowane w projekcie uchwały zmiany  dotyczą  sposobu realizacji dopłaty do  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzenie ścieków.  Prezentowany w cytowanej uchwale sposób realizacji  przedmiotowej dopłaty  w latach budżetowych : 2010 i 2011 ulega zmianie tak, iż w całej kwocie brutto - 7.385.464,00 zł, będzie ona realizowana w roku budżetowym 2011.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 130
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji