UCHWAŁA Nr 171/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Długiej w Płocku.

UCHWAŁA Nr 171/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Długiej w Płocku.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635) oraz  art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Długiej w Płocku, stanowiącego zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.
w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka,  uchwalonego Uchwałą Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003r.
i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 26.11.2003r.
Nr 298, poz. 7871.

§ 2.
Jako granice terenu objętego planem miejscowym określić:
od północy i zachodu – granica nieprzekraczalnego zasięgu rozbudowy zakładów   i instalacji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz wystąpienia poważnych awarii wyznaczona w obowiązującym mpzp części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka,
od wschodu – linia rozgraniczająca tereny oznaczone na rysunku planu symbolem PS i Z,
od południa – południowe granice działek o nr ew. 42/2, 42/1
zgodnie z załącznikiem nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.


§ 3.
Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2007 rok, Dział. 710, Rozdział 7100
§ 4300 i § 4170, Zadanie Nr 01/WUBI/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§ 4.
Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

 Teren, proponowany do objęcia sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest  w rejonie ul. Długiej, w sąsiedztwie PKN Orlen S.A. Zgodnie
z obowiązującym planem miejscowym jest zlokalizowany w strefie funkcjonalnej produkcyjno – składowej, wskazanej do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw stanowiących otoczenie Centrum Technopolii i oznaczonej symbolem PS. Plan jako maksymalną wysokość zabudowy na tym terenie ustala 6 metrów. Z wniosków i uwag jakie wpłynęły do Wydziału Urbanistyki
i Architektury wynika, że powyższe ustalenie stwarza problemy przy inwestowaniu na tych terenach.
 W świetle powyższych faktów oraz zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 9 października 2006 roku, Prezydent Miasta Płocka zlecił wykonanie Analizy zasadności  przystąpienia do zmiany trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.
w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka. Po zapoznaniu się z jej wynikami w dniu 13 sierpnia 2007 roku Prezydent podjął zarządzenie
Nr 905/2007 w sprawie zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Teren, którego dotyczy przedmiotowa uchwała, zgodnie z  § 2 pkt 2 w/w zarządzenia, wskazany został do objęcia sporządzeniem nowego planu miejscowego.
„Nowy” plan winien rozwiązać problemy dotyczące parametrów i wskaźników zabudowy
w stosunku do preferencji właścicieli i użytkowników przedmiotowego terenu.
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Płocka, uchwalone Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998r., dla przedmiotowego obszaru jako główny kierunek zagospodarowania wskazuje obszary adaptacji i modernizacji funkcji przemysłowej.
Zgodnie z art. 14 ust. 1, 2 i 4 w/w ustawy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego rozstrzyga Rada Miasta poprzez podjęcie uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 12:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 021
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji