Uchwała Nr 891/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku
w sprawie: likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.

Uchwała Nr 891/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie: likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 36, art. 43, art. 53a ust. 2 oraz art. 60 ust. 4b i ust.6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606, Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2253), po zasięgnięciu opinii Wojewody Mazowieckiego, Rady Powiatu Płockiego i Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Płocku przy ul. Kościuszki 28, zwany dalej „Zespołem”.
2. Dniem otwarcia likwidacji ustala się dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2

1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zespołu dalsze, nieprzerwane ich udzielanie, bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i ich jakości, w rodzajowo oznaczonym zakresie wynikającym ze statutu Zespołu, zapewni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Płocki ZOZ” z siedzibą w Płocku, dla którego organem założycielskim jest spółka komunalna pod firmą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
2. Zespół zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne do czasu przejęcia działalności medycznej od Zespołu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Płocki ZOZ” z siedzibą w Płocku, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

1. Mienie stanowiące własność Zespołu zostanie przekazane Gminie Płock w zamian za przejęcie długów Zespołu przez Gminę Płock za zgodą wierzycieli.
2. Nieruchomości będące własnością Gminy Płock, a dotychczas użytkowane przez likwidowany Zespół przechodzą pod administrację Gminy Płock.
3. Nieruchomości, o których mowa w ust. 2 mogą zostać przekazane w drodze czynności cywilnoprawnych Spółce, o której mowa w § 2.

§ 4

1. Wszelkie zobowiązania, należności oraz prawa Zespołu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami, należnościami i prawami Gminy Płock.
2. Źródłem pokrycia kosztów likwidacji Zespołu oraz spłaty zobowiązań likwidowanego Zespołu będą należności Zespołu oraz dochody własne Gminy Płock.

§ 5

1. Prezydent Miasta Płocka powoła likwidatora Zespołu.
2. Do zadań likwidatora Zespołu należy w szczególności:
a) opracowanie harmonogramu likwidacji Zespołu,
b) zawiadomienie banków obsługujących Zespół o otwarciu likwidacji,
c) zawiadomienie kontrahentów Zespołu o otwarciu likwidacji,
d) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zespołu i protokolarne przekazanie mienia, o którym mowa w § 3,
e) sporządzenie dokumentów finansowych z likwidacji Zespołu według zasad określonych w odrębnych przepisach, w tym sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz bilansu na dzień zakończenia likwidacji,
f) ściągnięcie należności i zaspokojenie wierzycieli Zespołu, którzy nie wyrazili zgody na zmianę dłużnika,
g) uregulowanie stosunków pracy z pracownikami Zespołu oraz przygotowanie dokumentacji pracowniczej,
h) przekazanie dokumentacji medycznej do podmiotu, o którym mowa w § 2, a pozostałych dokumentów Zespołu do archiwum, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
i) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla procesu likwidacji Zespołu,
j) spowodowanie wykreślenia Zespołu z właściwych rejestrów,
k) przekazanie Prezydentowi Miasta Płocka dokumentów, ekspertyz i analiz oraz pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego, w terminie 30 dni od zakończenia likwidacji,
l) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.
3. Likwidator nie może bez zgody Prezydenta Miasta Płocka zaciągać w imieniu Zespołu nowych zobowiązań, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
4. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki Dyrektora Zespołu w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Zespołu.

§ 6

1. Zakończenie działalności likwidowanego Zespołu nastąpi w terminie nie krótszym niż 3 miesiące licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
2. Zakończenie czynności likwidacyjnych Zespołu nastąpi do dnia 31 grudnia 2008r.

§ 7

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia Zespołu z właściwych rejestrów, po zakończeniu postępowania likwidacyjnego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 9

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w sposób podany w § 9.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku powołany został na mocy Uchwały Nr 1048/LXV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 15.06.1998r. w wyniku przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Płocku w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SZPZOZ w Płocku wpisany został do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 14-00046.

W chwili utworzenia SZPZOZ działał na terenie miasta Płocka oraz dziewięciu gmin wiejskich. W swoich strukturach miał sieć przychodni rejonowych w Płocku, przychodnię rejonową w Wyszogrodzie, gminne i wiejskie ośrodki zdrowia, Szpital Miejski im. Św. Trójcy w Płocku z czterema podstawowymi oddziałami i ponad 1400 osobową załogę.

Od momentu utworzenia SZPZOZ w Płocku objęty został procesem restrukturyzacji. W 1999r. Rada Miasta Płocka uchwaliła dla SZPZOZ program restrukturyzacyjny pn. „Strategia działania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w związku z wdrażaniem reformy służby zdrowia”. Na przestrzeni lat 1999-2001 zmiany w Zespole prowadzone były zgodnie z ww. programem. W 2002 roku dla SZPZOZ w Płocku opracowany został Program Naprawczy; Rada Miasta Płocka przyjęła informację o wprowadzeniu tego Programu w życie.

W wyniku prowadzonych działań restrukturyzacyjnych: zmniejszył się obszar działania SZPZOZ w Płocku, zmniejszyła się liczba placówek poz prowadzonych przez Zespół, uruchomione zostały nowe poradnie specjalistyczne, nowe oddziały szpitalne, wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej Zespołu, zmniejszona została liczba pracowników. Na bazie przychodni rejonowych, gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia powstały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, część z gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia prowadzona jest przez ościenne gminy jako zadanie własne. Przejęły one opiekę nad pacjentami SZPZOZ w Płocku, funkcjonują w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, przejęły pracowników Zespołu, majątek – na własność lub w używanie.
Obecnie w strukturze SZPZOZ w Płocku funkcjonują następujące placówki poz: Przychodnia Rejonowa w Płocku przy ul.Reja 15, Przychodnia Rejonowa w Płocku przy ul.Wolskiego 4, Przychodnia Rejonowa w Płocku przy ul.Zielonej 40 i jej Filia przy ul.Góry 7. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej SZPZOZ w Płocku obejmuje opieką 30 094 pacjentów. 

W ramach specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego w strukturach SZPZOZ w Płocku funkcjonują: Przychodnia Specjalistyczna w Płocku przy ul.Miodowej 2, Przychodnia Rehabilitacyjna w Płocku przy ul.Tysiąclecia 13 oraz zespół poradni przyszpitalnych przy ul. Kościuszki 28 w Płocku.

W Szpitalu Miejskim im. Św. Trójcy w Płocku obok czterech podstawowych oddziałów, t.j. Oddział Wewnętrzny, Oddział Dziecięcy, Oddział Noworodkowy i Oddział Ginekologiczno-Położniczy, na przestrzeni ostatnich lat uruchomione zostały: Oddział Chirurgii Jednego Dnia, Oddział Ortopedii z Pododdziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu, Oddział Psychiatrii z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Dzienny Oddział Psychiatryczny.
W strukturach SZPZOZ w Płocku, jako jednostki organizacyjne Zespołu, funkcjonują także:  przychodnia stomatologiczna, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład medycyny szkolnej, zaplecze diagnostyczne i laboratoryjne.  
Liczba pracowników w SZPZOZ w Płocku zmieniała się następująco:
stan zatrudnienia na dzień 31.12.1999r. - 1099 pracowników,
stan zatrudnienia na dzień 31.12.2000r. -   784 pracowników,
stan zatrudnienia na dzień 31.12.2001r. -   744 pracowników,
stan zatrudnienia na dzień 31.12.2002r. -   753 pracowników,
stan zatrudnienia na dzień 31.12.2003r. -   693 pracowników,
stan zatrudnienia na dzień 31.12.2004r. -   641 pracowników,
stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005r. -   658 pracowników.

Działania restrukturyzacyjne wdrażane w SZPZOZ w Płocku na przestrzeni minionych lat nie doprowadziły do rozwiązania problemów ekonomicznych Jednostki. Wynik finansowy SZPZOZ w Płocku w kolejnych latach działalności Zespołu był ujemny. SZPZOZ w Płocku  odnotował:
w 1999r. stratę w wysokości     874.471,69 zł.
w 2000r. stratę w wysokości  2.452.709,60 zł.
w 2001r. stratę w wysokości  1.333.306,83 zł.
w 2002r. stratę w wysokości  4.730.333,16 zł.

Kiedy w 2003r. działalność SZPZOZ w Płocku przyniosła stratę w wysokości 4.419.131,19 zł., wynik finansowy Zespołu nierozliczony z lat ubiegłych wynosił 4.013.042,76 zł. i jednocześnie sytuacja finansowa Zespołu nie pozwalała SZPZOZ w Płocku na pokrycie ujemnego wyniku finansowego we własnym zakresie, Gmina Płock podjęła decyzję o wprowadzeniu do płockiej służby zdrowia zmian radykalnych; Gmina Płock podjęła decyzję o prowadzeniu zadań z zakresu ochrony zdrowia i zabezpieczeniu pacjentom świadczeń zdrowotnych przez nowy podmiot, działający w formule prawnej innej niż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, tj. przez spółkę komunalną. Rada Miasta Płocka w dniu 09.12.2003r. przyjęła Uchwałę Nr 344/XVIII/03 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącą organem założycielskim dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. W dniu 25.03.2004r. została zawiązana spółka komunalna pod nazwą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Rozpoczęły się przygotowania do przekazania zadań realizowanych przez SZPZOZ w Płocku do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej.

Podjęte zostały rozmowy z komornikiem, który na mocy wyroków sądowych zajął konto główne SZPZOZ w Płocku i rozpoczął windykację należności dla pracowników z tytułu ustawy z dnia 16.12.1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw; z kontrahentami, którzy zablokowali dla Zespołu dostawę leków, środków opatrunkowych oraz innych materiałów medycznych; z pracownikami SZPZOZ w Płocku w sprawie gwarancji pracowniczych i socjalnych, które zakończyły się w dniu 21.12.2005r. podpisaniem porozumienia pomiędzy SZPZOZ w Płocku i związkami zawodowymi działającymi w SZPZOZ w Płocku, przy udziale Gminy Płock.

Dokonano modyfikacji w zakresie portfela usług medycznych świadczonych przez SZPZOZ w Płocku, zracjonalizowano strukturę organizacyjną Zespołu, zaktywizowano działania marketingowe. Podjęto starania w kierunku zatrzymania salda dalszego zadłużania się Jednostki oraz zidentyfikowania obszarów, które generują największe straty, wprowadzono podstawy budżetowania, monitoring kosztów.

Pomimo podjęcia ww. działań sytuacja finansowa Zespołu nie uległa radykalnej poprawie - działalność SZPZOZ w Płocku w 2004r. przyniosła stratę w wysokości 2.266.306,48 zł., a wynik finansowy Zakładu nierozliczony z lat ubiegłych na koniec 2004r. wyniósł 6.595.133,95 zł. Rachunek zysków i strat SZPZOZ w Płocku, wg stanu na dzień 30.11.2005r. wykazuje stratę w wysokości 2.382.107,64 zł. Z uwagi na sytuację ekonomiczną SZPZOZ w Płocku nie ma możliwości pokrycia ujemnego wyniku finansowego we własnym zakresie.
Likwidacja SZPZOZ w Płocku i przejęcie zadań zakładu przez spółkę komunalną nie jest celem samym w sobie, jest sposobem na zerwanie z dotychczasową strukturą jednostki, która nie jest w stanie zbilansować swojej działalności i metodą na zbudowanie nowoczesnej, sprawnej i efektywnej ekonomicznie placówki opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji kontrolnych samorządu lokalnego. Spółka Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej zapewnieni wszechstronną i dostępną opiekę zdrowotną  ludności zamieszkałej na obszarze działania obecnego SZPZOZ, świadczenia na wysokim poziomie jakościowym, efektywniejsze metody zarządzania, lepszą organizację pracy, stworzy jednocześnie podstawy ekonomiczne funkcjonowania podmiotu, gwarantujące zbilansowanie kosztów działalności z wartością osiąganych przychodów oraz utrzymanie płynności finansowej. Zapewni dalszy rozwój placówki, nowe formy świadczonych usług i utrwali jej pozycję na rynku usług zdrowotnych.
Gmina Płock obejmuje 100 % udziałów w spółce komunalnej Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Spółka podjęła decyzję o utworzeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Płocki ZOZ” (Uchwałą Nr 8/12/ZW/2005 Zgromadzenia Wspólników z dnia 11.10.2005r.). Świadczenia zdrowotne udzielane dotychczas przez SZPZOZ w Płocku w całości zostaną przejęte do realizacji przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Płocki ZOZ”. Osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego SZPZOZ w Płocku, ww. niepubliczny zoz zapewni dalsze, nieprzerwane ich udzielanie, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości świadczeń. SZPZOZ w Płocku zapewni pacjentom świadczenia zdrowotne do czasu przejęcia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Płocki ZOZ” działalności medycznej od Zespołu (zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej).

Majątek likwidowanego SZPZOZ w Płocku staje się własnością Gminy Płock, która decyduje o jego dalszym przeznaczeniu. Nieruchomości będące własnością Gminy Płock, a dotychczas użytkowane przez likwidowany Zespół, przechodzą pod administrację Gminy Płock (zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej).

Zobowiązania i należności SZPZOZ w Płocku, po jego likwidacji, stają się zobowiązaniami i należnościami Gminy Płock (zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej).

Zakończenie działalności SZPZOZ w Płocku nie może nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Zespołu (zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej).

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku podlega zaopiniowaniu przez Wojewodę Mazowieckiego i Radę Powiatu Płockiego (zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej). Wydawanie opinii w sprawach związanych z likwidacją Zakładu pozostaje także w zakresie kompetencji Rady Społecznej SZPZOZ w Płocku (zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej). Gmina Płock wystąpiła do ww. organów o wydanie opinii do projektu niniejszej uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 09:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 004
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji