UCHWAŁA NR 93/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: ustalenia nazwy ulicy

UCHWAŁA NR 93/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie:  ustalenia  nazwy  ulicy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia  20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117 poz. 676; Nr 232 poz. 1378)  -  Rada  Miasta  Płocka postanawia:

§ 1

Nadać nazwę dla ulicy łączącej rondo Wojska Polskiego z ul. Otolińską -                  ul.  Tadeusza Mazowieckiego (Obręb Nr 1 „Podolszyce-Borowiczki”- działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3645/7, 266/5, 243/4, 237/4, 3644/8, 236/2, 233/8, 262/1, 233/10, 259/1, 256/1, 229/2, 251/1, 250/1, 249/1, 85/3, 1/1, 86/1, 84/5, 84/3, 84/7, 83/1, 81/2, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1, 15/2, 14/2, 7/2, 117/2, 3/5, 4/6, 4/4, 3/3, 3/2, Obręb Nr 10 „Podolszyce” - działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 102/4, 101/4, 86/4, 85/4, 84/2, 82/2, 79/2, 76/2, 73/16, 72/27, 72/25, 48/2, 46/2, 45/2, 43/16, 43/2, 43/14, 43/12, 41/4, 40/15, 40/13, 39/2, 35/2, 33/6).

Położenie w/w ulicy określa załącznik.  

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

 

 

 

   Przewodniczący

                                                                                  Rady  Miasta  Płocka

  

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 122
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji