UCHWAŁA Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UCHWAŁA Nr 376/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832,; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 ) oraz art. 4 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Z 2008r. Nr 88, poz.539) w związku z art. 5 ust 2, 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416),Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
 
§1
Wyraża się zgodę na:
1) ubieganie się przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze prowadzone przez Gminę – Miasto Płock o środki finansowe przewidziane dla realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach szkolnych  2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015,
2) zawieranie umów na realizację ww. projektów pomiędzy Gminą – Miasto Płock a instytucjami  zarządzającymi/wdrażającymi  programy operacyjne,
3) przyjmowanie środków finansowych od instytucji zarządzających/wdrażających programy  operacyjne na realizację  ww. projektów.

§2
Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawierania umów i przyjmowania środków finansowych oraz do podejmowania działań wynikających z § 1 uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Traci moc uchwała Nr 92/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Płock, ubiegają się o przystąpienie i środki finansowe na realizację projektów miękkich i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Środki finansowe na realizację projektów miękkich (współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego) obejmują m.in.: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację, pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań, podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienie wymiaru europejskiego w edukacji szkolnej, promowanie międzynarodowej współpracy szkół i międzynarodowych form doskonalenia rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej, promowanie nauki.
Projekty inwestycyjne (współfinansowane z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) mogą obejmować m.in.: budowę nowych, rozbudowę, modernizację (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) istniejących obiektów dydaktycznych takich jak  przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki służące wyrównywaniu szans (CKU), specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze; budowę, rozbudowę, modernizację przyszkolnej infrastruktury pomocniczej (laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu, warsztatów, pracowni specjalistycznych, w tym komputerowych, bibliotek, świetlic, przyszkolnej infrastruktury sportowej; adaptację, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, jak np. edukacja przedszkolna; zakup niezbędnego wyposażenia: obiektów dydaktycznych (zakupy inwestycyjne, np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie), obiektów infrastruktury społeczno – edukacyjnej, obiektów sportowych, w związku z ich budową, modernizacją, podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji.
Obowiązkiem organu prowadzącego jest potwierdzenie statusu placówki oświatowo - wychowawczej (Beneficjenta programu), wydzielenie rachunku bankowego i podpisanie umowy na realizację projektów pomiędzy Gminą – Miasto Płock a instytucjami finansującymi.
Instytucje wdrażające i finansujące projekty ogłaszają konkursy w różnych okresach z bardzo krótkim terminem złożenia wniosku przez placówkę oświatowo - wychowawczą, a tylko kompletne wnioski aplikacyjne są rozpatrywane przez komisje. Bardzo często powyższe terminy kolidują z harmonogramem pracy Rady Miasta Płocka i jej Komisji.
Podjęcie stosownej uchwały umożliwi szkołom i placówkom oświatowym przystępowanie do konkursów i pozyskiwanie środków unijnych.
 Ponieważ zakres poprzedniej uchwały Nr 92/VII/07 Rady Miasta Płocka z 27 marca 2007r. należało rozszerzyć oraz zmienić, zasadne było stworzenie nowej uchwały, która uchyla poprzednią w całości.
 Podjęcie niniejszej uchwały należy do kompetencji rady gminy i jest realizacją wymogu ustawowego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2008, godzina 07:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 923
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji