Uchwała Nr 961/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w ramach konsorcjum Bank Ochrony Środowiska S.A. - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie.

Uchwała Nr 961/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie:  udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w ramach konsorcjum Bank Ochrony Środowiska S.A. - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie.
  
Na podstawie art. 86 ust.1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia  kredytu preferencyjnego do kwoty 61.969.500,00 zł. w ramach konsorcjum Bank Ochrony Środowiska S.A. - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”.  

§ 2

Poręczenie obowiązuje w każdym roku budżetowym do wysokości przypadających do spłaty w danym roku wysokości rat wraz z należnymi odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie poręczenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

§ 3

Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów miasta z podatku od nieruchomości od osób prawnych.


§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia poręczenia według prawa cywilnego lub poręczenia wekslowego do kwoty o której mowa w § 1 Uchwały powiększonej o należne odsetki, tj do łącznej kwoty 83.257.824,06 zł.

§ 5

Uchwała niniejsza stanowi podstawę do dokonania zgodnych z § 2 tejże uchwały zapisów w uchwałach budżetowych w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.


§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. planuje zmodernizować oczyszczalnię ścieków w Maszewie  w celu osiągnięcia efektu ekologicznego.
Dla realizacji wyżej wymienionego zadania spółka planuje zaciągnąć kredyt preferencyjny w ramach konsorcjum Bank Ochrony Środowiska – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z powyższym spółka wnioskuje o udzielenie poręczenia finansowego do łącznej wysokości 83.257.824,06 zł. z tytułu kredytu (wraz z należnymi odsetkami) na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie”.
Poręczenie będzie obowiązywało w każdym roku budżetowym do wysokości przypadających do spłaty w danym roku wysokości rat wraz z należnymi odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie kredytu.
W projekcie uchwały proponuje się ustanowienie poręczenia według prawa cywilnego lub poręczenia wekslowego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 13:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 262
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji