UCHWAŁA NR 818/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku

UCHWAŁA NR 818/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 18 ustawy                        z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 poz. 379) Rada Miasta Płocka uchwala,                     co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Program Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Realizację „Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku” uzależnia się od wysokości środków finansowych przewidzianych na kolejne lata w budżecie miasta Płocka.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący 

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 252
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji