UCHWAŁA NR 672/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: ustalenia nazw ulic

UCHWAŁA NR 672/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie:  ustalenia  nazw  ulic


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 22; Nr 62  poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271;  Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) i art. 13 pkt. 2 ustawy z dn. 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) -  Rada  Miasta  Płocka postanawia:

§ 1

Ustalić nazwy ulic miasta Płocka zgodnie z ich wykazem sporządzonym w Załączniku nr 1 p. n. „Wykaz ulic miasta Płocka”. 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

§ 4
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały podjęte w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący

Rady  Miasta  Płocka

Tomasz  Korga

 


UZASADNIENIE

 
 W związku z  przygotowaniami do powszechnego spisu rolnego w 2010r. oraz narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r., w porozumieniu z Urzędem Statystycznym w Warszawie Oddział w Płocku został sporządzony pełny wykaz nazw ulic, placów, skwerów, alej, rond i mostów,  zgodny z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju „TERYT – katalog ulic dla miasta Płocka”.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2010, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 017
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji