UCHWAŁA Nr 321/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1082 /LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

U C H W A Ł A  Nr  321/XVII/03
Rady  Miasta  Płocka
z dnia 25 listopada 2003 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr  1082 /LIII/02  Rady Miasta Płocka z dnia  28 maja 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm..: Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2 oraz art. 70 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.: Nr 6, poz. 70 z 2001 r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682 i z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, 721, 717/ oraz art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.: z 2002 r. Nr 168, poz. 1383, Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 113, poz. 1069/  uchwala się, co następuje:

§ 1.

 W uchwale Nr 1082/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy /Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 156, poz. 3421/ wprowadza się następujące zmiany:

1.W § 4 ust 1 w miejsce wrazów: „...powiększonej o oprocentowanie równe oprocentowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP...” wpisuje się wyrazy: „...po jej waloryzacji...”;
2.W § 5, akapit drugi po wyrazach „...znajdują się...” wpisuje się wyraz „...nie...”;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki
 

 

UZASADNIENIE


             Uchwała Nr 1082/LIII/02  Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy  w § 4 ust 1 w części dotyczącej oprocentowania umorzonej kwoty o oprocentowanie równe oprocentowaniu stopy redyskonta weksli stosowane przez NBP jest niezgodna z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. , której  Art. 68 ust. 2 brzmi „Właściwy organ może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji......” ,natomiast Art. 5 ustawy  brzmi  „Waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się  przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , w drodze obwieszczeń , w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski”.”
Natomiast w § 5 ww. Uchwały wystąpił błąd oczywisty akapit drugi powinien mieć brzmienie
- 25%  ceny gruntu zabudowanego budynkiem , w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne.          

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 980
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji