Uchwała Nr 886/LI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2006 roku
w sprawie skargi z dnia 28.10.2005 roku Pana Jerzego Kucharskiego.

Uchwała Nr 886/LI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2006 roku

w sprawie skargi z dnia 28.10.2005 roku Pana Jerzego Kucharskiego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 92 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 223 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Uznać , że Rada Miasta Płocka nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi z dnia 28.10.2005 roku Pana Jerzego Kucharskiego i postanawia skargę w części dotyczącej  odmowy udostępnienia akt sprawy w zakresie  budynku przy ul. Królewieckiej 24A w Płocku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku przekazać do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie jako organu właściwego do jej załatwienia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna dokonała analizy treści skargi w zakresie  odmowy udostępnienia akt sprawy dotyczących  budynku przy ul. Królewieckiej 24A w Płocku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku Panu Jerzemu Kucharskiemu , zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi do protokołu na posiedzeniu Komisji w dniu 24 listopada 2005r. jak i przekazanymi na piśmie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (pismo PINB. SR/45/05 z dnia 22 grudnia 2005r.).

Komisja Rewizyjna uzyskała opinię prawną nr KPM.OR.I.0540/363/05 z dnia 30.11.2005r. Radcy Prawnego Pani Barbary Pawelskiej. Zgodnie z  opinią organem właściwym do rozpatrzenia skargi w części dotyczącej udostępnienia akt w sprawie w której toczy się postępowanie administracyjne jest organ przed którym toczy się to postępowanie tj. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Komisja kierując się przedmiotową opinią , że Rada Miasta Płocka nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2005 roku zaakceptowała stanowisko zaprezentowane w opinii prawnej i przedkłada Radzie Miasta stosowny projekt uchwały celem jej podjęcia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 25 stycznia 2006, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 258
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji