UCHWAŁA NR 266/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 266/XVIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy, których przedmiotem jest zakup:
1)usług internetowych oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a) w 2008 roku – 2.800,00 (dwa tysiące osiemset) złotych,
b) w 2009 roku – 3.000,00 (trzy tysiące) złotych,
2)usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a) w 2008 roku – 1.500,00 (tysiąc pięćset) złotych,
b) w 2009 roku – 1.500,00 (tysiąc pięćset) złotych,
3)usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a) w 2008 roku – 21.000,00 (dwadzieścia jeden tysięcy) złotych,
b) w 2009 roku – 23.000,00 (dwadzieścia trzy tysiące) złotych.
§ 2.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział
85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze (Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy) oraz Budżet Miasta Płocka na 2009 rok.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązania i okres, na jaki mają być zaciągane. Umowy, o których mowa są niezbędne dla zapewnienia ciągłości wymienionych usług:  internetowych; telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej. Łączne zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi: w 2008 roku – 25.300,00 zł., w 2009 roku – 27.500,00 zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 07:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 762
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji