UCHWAŁA Nr 203/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 oraz Uchwałą Nr 182/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007.

UCHWAŁA Nr 203/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 oraz Uchwałą Nr 182/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113   poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 i Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) i art. 35a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997 r., zmiany: Dz.U. z 1997r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000r. Nr 48               poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240     poz. 2407, Dz.U. z 2005r. Nr 44 poz. 442, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz.1362, Nr 164 poz. 1366, Nr 167 poz. 1398, Dz.U. z 2006r.  Nr 63 poz. 440, Nr 94 poz. 651, Nr 170 poz.1217, Dz.U. z 2007r. Nr 23 poz.144, Nr 115 poz.791) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się przemieszczeń środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez zmianę załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r., zmienionej Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. oraz Uchwałą Nr 182/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007r.
2. Aktualny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie


Na podstawie postanowień art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych           (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. ze zm.) rada powiatu w drodze uchwały dokonuje określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej, na realizację których przeznacza środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązujące zapisy cyt. ustawy umożliwiają samorządom terytorialnym, w tym Radzie Miasta Płocka planowanie wydatków z zakresu realizacji       w/w zadań zgodnie z lokalnymi potrzebami.
W obecnym okresie utrzymuje się duże zainteresowanie dofinansowaniem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zakupowanych przez osoby niepełnosprawne przy udziale środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dofinansowaniem  do   zakupu   sprzętu   rehabilitacyjnego.  Środki  finansowe  przeznaczone na to zadanie są już na wyczerpaniu, natomiast wnioski systematycznie napływają.
Jednocześnie nadal brak jest większego zainteresowania formą pomocy z zakresu rehabilitacji zawodowej, a mianowicie udzielaniem pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej     przez    osoby   niepełnosprawne.   Mimo   wydanych   w  b.r. 20  wniosków w  tym zakresie,  do   Ośrodka  wpłynął tylko 1 wniosek w powyższym zakresie, który został załatwiony pozytywnie.
Dlatego też przewidzianą w dotychczasowym preliminarzu na ten cel kwotę 150.000zł proponujemy zmniejszyć do 70.000zł, a pozostałe 80.000zł przeznaczyć na rehabilitację społeczną.
Z przeprowadzonych i rozliczonych w  III  kwartale  imprez  organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych pozostało niewykorzystanych 14.000zł. Te  środki   również   proponujemy   przeznaczyć na rehabilitację społeczną.
Ze względu na większe potrzeby w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla dorosłych osób niepełnosprawnych, proponujemy przesunięcie  na  te potrzeby kwoty 30.000zł. Kwota ta pozwoliłaby na zrealizowanie części wniosków osób dorosłych z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oczekujących na rozpatrzenie.
Łączna kwota przewidziana do przesunięcia: 94.000zł, z czego 64.000zł proponujemy przeznaczyć na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego /dla osób dorosłych/. Pozostałe 30.000zł proponujemy przesunąć na pozycję - likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla osób dorosłych.
Dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz likwidacja barier pozwala osobom niepełnosprawnym na częściowe lub całkowite uniezależnienie   się   od   innych   osób,    przyczynia  się   do  poprawy  kondycji     fizycznej     i     psychicznej    tych     osób,    daje    im     poczucie     satysfakcji  z  samodzielnego  funkcjonowania i możliwości wypełniania różnych ról społecznych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 096
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji