U C H W A Ł A Nr 16/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płock
U C H W A Ł A Nr 16/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 rokuw sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.


Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602, z 1998 r. Nr 160 poz. 1060, z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089) w związku z § 1 uchwały Nr 15/III/02 Rady Miasta Płocka z dnia 04 grudnia 2002 roku w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.


W związku z wygaśnięciem mandatu radnego obsadzić mandat radnego poprzez wstąpienie na to miejsce Pana JÓZEFA LECHA CZURKO z listy nr 10 – Stowarzyszenie „Nasze Miasto Płock” z okręgu nr 1, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 473
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji