UCHWAŁA Nr 580/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku.

UCHWAŁA Nr 580/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły
w Płocku.

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 i z 2004r. Nr 6, poz. 41i Nr 141, poz. 1492) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r.Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.

Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku, zgodnie
z załącznikiem nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

W planie miejscowym, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały określić:
1)przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych;
8)szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
10)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3.

Jako źródło finansowania ustalić budżet miasta Płocka na 2004 rok, Dział. 710, Rozdział 71004
§ 4300, Zadanie Nr 01/WUGI/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 987/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  zawartego pomiędzy: ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 09:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 258
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji