UCHWAŁA Nr 113/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

UCHWAŁA Nr 113/IX/07
Rady Miasta Płocka
z  dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

   § 1

Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

        § 2

Treść porozumienia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
      
        § 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

        § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

Uzasadnienie 

 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej  przyznaje dotacje m.in. na realizację najlepszych inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim i ponadwojewódzkim.  Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku złożył w Ministerstwie Edukacji Narodowej ofertę realizacji zadania - XVIII Ogólnopolski Kramik Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2007”. Ministerstwo podjęło decyzję o wyborze powyższej oferty celem zlecenia zadania i udzielenia dotacji na jego realizację. Wobec tego koniecznym jest podpisanie porozumienia w sprawie realizacji powyższego zadania.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zawartych z organami tej administracji. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań na podstawie porozumienia należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu ustawowego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 165
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji