Uchwała Nr 424/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 424/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art.. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz, 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust 1 pkt 1, art. 18 ust 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art. 92 ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 25 września 2003r. przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący braku w projekcie planu zapisu umożliwiającego realizację zespołów garaży na terenie osiedla Wyszogrodzka w rejonie torów kolejowych, ul. Wyszogrodzkiej i Al. Piłsudskiego, poza dopuszczoną lokalizacją na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 36U, odrzucić w całości.­

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 25 września 2003r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynął zarzut Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku do w/w projektu planu dotyczący możliwości realizacji garaży na terenie osiedla Wyszogrodzka.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1148/2003 z dnia 23 grudnia 2003r.rozpatrzył przedmiotowy zarzut i postanowił o jego nieuwzględnieniu.
W odpowiedzi na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 9.12.2002r., dotyczący umożliwienia realizacji garaży na terenie osiedla, w projekcie przedmiotowego planu, przewidziano budowę garaży na terenie oznaczonym symbolem 36U oraz realizację parkingu lub garażu wielopoziomowego o nie więcej niż dwóch poziomach  naziemnych na terenie 42MW, które stosownie do obowiązujących przepisów będą zaspokajać potrzeby parkowania mieszkańców budynków wielorodzinnych.
Realizacja niewielkich zespołów garaży nie zaspokoi potrzeb parkowania i garażowania pojazdów osiedla. Rozwiązanie problemu parkowania wymaga bowiem formy zorganizowanej na terenie i przy udziale Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przeprowadzona analiza lokalizacji zespołów garaży na terenie, którego dotyczy zarzut wykazała brak możliwości wskazania innych lokalizacji poza w/w ze względu na:
1) konieczność ochrony terenów zieleni rekreacyjnej, w tym placów zabaw dla dzieci i miejsc
wypoczynku dla osób starszych, towarzyszących istniejącej zabudowie wielorodzinnej,
2) przebieg istniejącej sieci infrastruktury technicznej,
3) warunki techniczne lokalizacji garaży, tj. zachowanie wymaganych przepisami szczególnymi odległości od zabudowy mieszkaniowej,
4) zachowanie wymagań ładu przestrzennego.

W myśl art. 140 kodeksu cywilnego użytkownik wieczysty może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających użytkownika wieczystego w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 1999r. Nr 15, poz. 139
z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej winien być odrzucony.
Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z nieruchomości
w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują jej roszczenia, o których mowa w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnosząca zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 11:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 104
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji